IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Badania akredytowane PDF Drukuj

Laboratorium Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska wykonuje następujące badania w zakresie akredytacji PCA nr AB 424:

1.    Farby, masy chemoutwardzalne, żywice i roztwory żywic

-      Gęstość wg PN-EN ISO 2811-1:2012

-      Lepkość metodą Krebsa wg ASTM D 562-81

-      Zawartość substancji nielotnych wg PN-EN ISO 3251:2008

2.    Farby, rozpuszczalniki organiczne

-     Zawartość lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej wg PB/TN-3/6 wydanie 6 z dnia 17.01.2013 r.

3.    Farby, masy chemoutwardzalne i termoplastyczne

-      Czas schnięcia wg ASTM D 711-89

-      Zawartość spoiwa wg PN-EN 12802:2003 Zał. B, G, J

4.    Farby, masy chemoutwardzalne i termoplastyczne, taśmy do poziomego oznakowania dróg,
poziome oznakowanie dróg

-      Współczynnik luminancji b i współrzędne chromatyczności x, y wg PN-EN 1436+A1:2008 Zał. C

-      Współczynnik luminancji Qd wg PN-EN 1436+A1:2008 Zał. A

-      Współczynnik odblasku RL w stanie suchym i w stanie wilgotnym wg PN-EN 1436+A1:2008 Zał. B, pkt. B.1, B.3 i B.6

5.    Farby, masy chemoutwardzalne i termoplastyczne, taśmy, poziome oznakowanie dróg

-      Wskaźnik szorstkości metodą wahadłową wg PN-EN 1436+A1:2008 Zał. D

6.    Masy termoplastyczne

-      Temperatura mięknienia wg Wilhelmiego wg PN-EN 1871:2003 Zał. F

7.    Masy termoplastyczne, mieszanki mineralno-asfaltowe

-      Penetracja stemplem  wg PN-EN 1871:2003 Zał. J i PN-EN 12697-20:2007

8.   Masy chemoutwardzalne

-     Czas urabialności wg PB/TN-3/12 wydanie 2 z dnia 17.01.2013 r.

9.   Znaki drogowe pionowe

-     Odkształcenie tymczasowe i trwałe wg PN-EN 12899-1:2010 p. 5.4.1; 5.4.2 i 5.4.4

-     Obciążenie skupione płaszczyzny znaku wg PN-EN 12899-1:2010 p. 5.4.1; 5.4.2 i 5.4.4

10. Folie odblaskowe, elementy odblaskowe

-     Współczynnik odblasku RA wg PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.4

11. Folie odblaskowe

-     Współczynnik luminacji ß i współrzędne chromatyczności x, y wg PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.3

-     Odporność na działanie czynników  atmosferycznych w warunkach naturalnego starzenia wg PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.5.1 (geometria pomiaru współczynnika odblasku 0.33°/5°) i 4.1.1.5.2