IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Monografia pt. Eksploatacja dróg PDF Drukuj

Rynek wydawniczy wzbogacił się o nową publikację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów pt. Eksploatacja dróg. Jest to praca zbiorowa, przygotowana pod kierunkiem prof. Leszka Rafalskiego, w której zespół 15. autorów przedstawia złożone zagadnienia związane z eksploatacją szlaków komunikacyjnych ruchu kołowego.
Jak zauważył recenzujący publikację dr inż. Tadeusz Suwara „Eksploatacja dróg jest bardzo ważną dziedziną drogownictwa, często zaniedbywaną zarówno pod względem finansowania, jaki i edukacji. Dotychczas nie było na rynku opracowania obejmującego wszystkie najważniejsze elementy eksploatacji, nie było również podręcznika do nauczania. Należy więc docenić starania prowadzące do powstania tego opracowania i prace poszczególnych autorów, a szczególnie profesora Leszka Rafalskiego, który zadbał również o całość.”Monografia stanowi kompendium wiedzy dla osób zajmujących się projektowaniem, budową, utrzymaniem i badaniami dróg oraz dla studentów wyższych uczelni na kierunku budownictwo i zdaniem dr inż. Tadeusza Suwary „opracowanie jest (…) kompletne biorąc pod uwagę cel jakiemu ma służyć tj. zaprezentowania osobom i instytucjom zajmującym się zagadnieniami drogowymi całościowej problematyki związanej z eksploatacją dróg. (…) Materiał jest bogato ilustrowany rysunkami, wykresami i fotografiami.”

Jak pisze we wstępie prof. Leszek Rafalski „(…) eksploatacja dróg jest powiązana
z zarządzaniem drogami, ich utrzymaniem, rehabilitacją niezbędną z uwagi na zużycie dróg, a także modernizacją dróg konieczną w przypadku rosnącego ruchu drogowego.”
Autor wskazuje jak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu ma kondycja nawierzchni. Szybko wzrastająca ilość pojazdów ciężkich   i zmienne warunki temperaturowe to czynniki mające największy wpływ na jej trwałość. Tylko ponoszenie systematycznych nakładów na utrzymanie może zapewnić długoletnią, niezakłóconą eksploatację polskich autostrad
i dróg niższej kategorii.
W rozdziale 2 Leszek Rafalski omawia przepisy prawne i wymagania techniczne dotyczące dróg, opisuje zarządców dróg dla poszczególnych kategorii. Przedstawia krótką charakterystykę ważniejszych ustaw. Odnosi się do wymagań technicznych dotyczących eksploatacji dróg.
Rozdział 3, autorstwa Wojciecha Pieńkowskiego, jest poświęcony zasadom prowadzenia ewidencji dróg i tworzenia systemu referencyjnego. Pokazuje dawniej stosowane metody i aktualne podstawy prawne prowadzenia ewidencji.
W rozdziale 4 Leszek Szymański zapoznaje czytelnika z podstawowymi zagadnieniami inżynierii ruchu drogowego. Omawia cele  i zakres inżynierii ruchu drogowego oraz elementy ruchu drogowego i analizuje udział w nim człowieka i pojazdów.
Rozdział 5, Michała Karkowskiego i Andrzeja Urbanika, opisuje różne rodzaje urządzeń i systemów zarządzania ruchem drogowym z uwzględnieniem inteligentnych systemów transportu. Autorzy prezentują także centra zarządzania ruchem, technologie teleinformatyczne i komunikacyjne.
W rozdziale 6 Sławomir Heller i Tomasz Mechowski przedstawiają zasady kontroli stanu technicznego dróg i metody diagnozowania nawierzchni drogowych. Omawiają metody tworzenia banków danych drogowych, a w szczególności ich klasyfikację, strukturę oraz wymagania, jakie powinny spełniać. Opisują szczegółowo metody diagnostyki nawierzchni oraz techniki pomiaru cech nawierzchni.
Waldemar Królikowski w rozdziale 7 zajmuje się problematyką planowania i realizacji robót utrzymaniowych. Autor identyfikuje działania związane z bieżącym utrzymaniem drogi, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo budowli. Analizuje zasady utrzymania dróg podane w krajowych przepisach prawnych.
W rozdziale 8 Włodzimierz Poboży i Zenon Szczepaniak omawiają technologie napraw i remontów dróg. Przedstawiają klasyfikację i właściwości emulsji asfaltowych oraz charakterystykę technologii, w których stosowane są emulsje asfaltowe. Opisują mieszankę mineralno-emulsyjną, cienką warstwę na zimno oraz powierzchniowe utrwalanie, które są stosowane w naprawach  i remontach dróg.
Rozdział 9 zajmuje się zasadami projektowania wzmocnień nawierzchni podatnych i półsztywnych. Autorzy, Wojciech Bańkowski   i Maciej Maliszewski, szczegółowo opisują projektowanie wzmocnienia nawierzchni metodami: mechanistyczną i ugięć.
W rozdziale 10 Leszek Kornalewski omawia problematykę monitoringu i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pokazuje zasady rejestracji zdarzeń drogowych i ich umieszczania w bazach danych oraz rodzaje i metody oceny stanu brd. Analizuje źródła zagrożeń ruchu drogowego i przedstawia wybrane środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zenon Szczepaniak, autor rozdziału 11, zajmuje się problematyką poziomego i pionowego oznakowania dróg. Omawia rodzaje materiałów do poziomego oznakowania oraz szczegółowe wymagania, jakie powinny one spełniać.
W rozdziale 12 Tomasz Kula przedstawia wyposażenie dróg i jego klasyfikację. Ilustruje zastosowanie wyposażenia w praktyce. Podaje zasady certyfikowania wyrobów.
Tadeusz Dzienis, w rozdziale 13, omawia problematykę zimowego utrzymania dróg. Wyróżnia i opisuje strefy klimatyczne Polski. Przedstawia działania przygotowawcze do zimowego utrzymania oraz zasady odśnieżania, zapobieganie powstawaniu i likwidację śliskości. Wskazuje metody biernej osłony dróg przed nawiewaniem śniegu.

Publikacja ta była poprzedzona cyklem wykładów, prowadzonych przez pracowników naukowych i ekspertów zajmujących się problematyką drogową, które były prezentowane na studium podyplomowym Eksploatacja dróg, zorganizowanym trzykrotnie w latach 2008-2010 na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

 


Spis treści
1. Wstęp
2. Przepisy prawne i wymagania techniczne dotyczące dróg
3. Zasady prowadzenia ewidencji dróg i tworzenia systemu referencyjnego
4. Wybrane elementy inżynierii ruchu drogowego
5. Nowoczesne metody zarządzania ruchem drogowym
6. Kontrola stanu technicznego dróg i diagnozowanie nawierzchni drogowych
7. Planowanie i realizacja robót utrzymaniowych
8. Technologie napraw i remontów dróg na zimno
9. Projektowanie wzmocnień nawierzchni drogowych podatnych i półsztywnych
10. Monitoring i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
11. Poziome i pionowe oznakowanie dróg
12. Wyposażenie dróg
13. Zimowe utrzymanie dróg

 

Eksploatacja dróg
Praca zespołowa pod kierunkiem prof. Leszka Rafalskiego
Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 65
ISSN 0239-8575
ISBN 83-89252-04-X
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Warszawa 2011
361 stron, oprawa twarda
Cena 240 zł +5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.