IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Technical Recommendations
PDF Print
There are no translations available.

REKOMENDACJE TECHNICZNE IBDiM

Rekomendacja techniczna na stosowanie wyrobu budowlanego w inżynierii komunikacyjnej jest dokumentem dobrowolnym, wydawanym przez Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla:

1.    wyrobów lub zestawów wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyrób budowlany w rozumieniu art. 9 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.881), na które nie ustanowiono Polskich Norm i dla których nie są wydawane aprobaty techniczne;
2.    wyrobów budowlanych lub zestawów wyrobów budowlanych, produkowanych zgodnie z Polską Normą, wprowadzonych do obrotu z oznakowaniem B lub CE;

3.    innych, powtarzalnych rozwiązań technicznych.

Rekomendacje techniczne IBDiM obejmują wyroby budowlane stosowane do budowy i utrzymania: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych i nawierzchni lotniskowych.
Rekomendacja techniczna IBDiM jest pozytywną oceną technicznej przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania w inżynierii komunikacyjnej, potwierdzającą spełnienie przez prawidłowo zaprojektowane i wykonane obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.118) dotyczących:

a)    bezpieczeństwa konstrukcji,
b)    bezpieczeństwa pożarowego,
c)    bezpieczeństwa użytkowania,
d)    odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e)    ochrony przed hałasem i drganiami,
f)    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Rekomendacja techniczna IBDiM potwierdza wykonanie wstępnych badań typu wyrobu i określa warunki techniczne jego stosowania oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, w których został zastosowany wyrób.

Wnioskodawca, którym może być producent, działający w jego imieniu pełnomocnik lub grupa producentów wyrobu budowlanego, a także podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych, uczestniczy w następujących czynnościach procedury postępowania rekomendacyjnego:
1.    składa wniosek o udzielenie rekomendacji technicznej do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (formularz wniosku o wydanie rekomendacji technicznej IBDiM),  z załączonym dowodem wniesienia opłaty  2000 zł. za rozpatrzenie wniosku;
2.    otrzymuje  od IBDiM w terminie do jednego miesiąca od daty rejestracji wniosku zawiadomienie o rejestracji i o przyjęciu wniosku do postępowania rekomendacyjnego lub o odmowie wszczęcia postępowania rekomendacyjnego z pisemnym uzasadnieniem;
3.    zawiera z IBDiM umowę o przeprowadzenie postępowania rekomendacyjnego określającą terminy i odpłatność za wykonanie czynności związanych z udzieleniem rekomendacji technicznej;
4.    dokonuje płatności zaliczki na poczet kosztów postępowania rekomendacyjnego w kwocie określonej w zawartej umowie;
5.    otrzymuje od IBDiM, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, pisemne stanowisko określające rodzaj, przedmiot i metody dodatkowych badań laboratoryjnych a także zakres i przedmiot dodatkowych uzasadnień obliczeniowych i wykaz dodatkowych danych, sprawozdań oraz certyfikatów, atestów i opinii, których dostarczenie należy do wnioskodawcy ubiegającego się o rekomendację techniczną i nie wchodzi w zakres postępowania aprobacyjnego;
6.    wykonuje na własny koszt w akredytowanym laboratorium, których lista jest dostępna na stronie internetowej www.pca.gov.pl, dodatkowe badania laboratoryjne i dostarcza do IBDiM sprawozdania z tych badań oraz inne dokumenty wymienione w pisemnym stanowisku w sprawie wniosku;
7.    otrzymuje od IBDiM końcową fakturę i dokonuje płatności pozostałej kwoty należności za wykonanie czynności związanych z udzieleniem rekomendacji technicznej w terminie określonym w zawartej umowie;
8.    otrzymuje od IBDiM rekomendację techniczną lub informację o odmowie jej wydania wraz z uzasadnieniem, w terminie do 2 miesięcy od dnia dostarczenia kompletu sprawozdań z badań i dokumentów wymienionych w pisemnym stanowisku w sprawie wniosku.

Rekomendacja techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Rekomendacja techniczna jest udzielana na okres do 5 lat.

Dokumenty do pobrania:

formularz wniosku o wydanie rekomendacji technicznej IBDiM

Rejestr udzielonych lub uchylonych aprobat i rekomendacji technicznych IBDiM: wyszukiwanie aprobat i rekomendacji

Dodatkowych informacji udzieli: Jednostka Oceny Technicznej.