IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
EcoWaterZinc PDF Print
There are no translations available.

Projekt w ramach inicjatywy CORNET

EcoWaterZinc

Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem

Grunty wysoko pigmentowane cynkiem to jedne z najlepszych farb w systemach powłokowych do długoletniego zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. Ze względu na aspekty środowiskowe, zawartość LZO i zrównoważony rozwój, istnieje pilna potrzeba nowych rozwiązań w zakresie tego typu gruntów. Takie rozwiązanie mogą stanowić wodne grunty pigmentowane cynkiem. W projekcie zostanie położony nacisk na badanie systemów powłokowych opartych na wodnych gruntach pigmentowanych cynkiem. Należy sprawdzić, czy przez optymalizację składu – w szczególności przez dobór odpowiednich środków dyspergujących, a także skutecznych barierowo pigmentów nieorganicznych – można poprawić właściwości aplikacyjne i użytkowe wodnych farb zawierających cynk. Ponieważ pigmenty cynkowe są zbyt reaktywne, aby można je było stosować w farbach wodnych, należy dodatkowo opracować funkcjonalną modyfikację powierzchni tych pigmentów opartą na silanach. Opracowane farby zostaną ocenione pod kątem ich właściwości ochronnych w środowisku morskim i przemysłowym w badaniach przyspieszonych i terenowych w wytypowanych lokalizacjach, zastosowanych w celu określenia korelacji wyników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych i w środowisku naturalnym. Ponieważ ochrona przed korozją jest fundamentalną kwestią we wszystkich krajach uprzemysłowionych, projekt ten wzmocni zdolność konkurencyjną i pozytywnie wpłynie na siłę rynkową MŚP zaangażowanych w projekt. Ogólnie będzie to miało pozytywny wpływ na europejski rynek powłok ochronnych.

Projekt ten będzie realizowany przez trzy instytuty: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz niemiecki instytut Fraunhofer IPA.

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 390 02 71

 
ZincPower PDF Print
There are no translations available.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Wnioskodawca projektu ze strony Polski) we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach realizuje międzynarodowy projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties”.

Partnerami ze strony niemieckiej jest stowarzyszenie – Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL) oraz instytut – Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).

 

Celem projektu jest opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym. Cel ten zamierza się osiągnąć dzięki zastosowaniu w gruntach nowych pigmentów cynkowych, opracowanych przez IPA, zmodyfikowanych pod względem kształtu, wielkości cząstek, składu (cynk, stopy cynku) i modyfikacji powierzchniowej: organicznej i nieorganicznej (cienka warstwa Mg, Al), mających na celu zmniejszenie szybkości korozji cynku w powłokach.

Przewiduje się, że zastosowanie pigmentów cynkowych nowej generacji umożliwi otrzymanie gruntów organicznych dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynowym gruntom nieorganicznym, z możliwością nakładania ich na gorzej przygotowane podłoże, dzięki czemu uzyska się rozszerzenie rynku farb renowacyjnych o wysokojakościowe grunty cynkowe, należące do grupy skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Opracowanie nowych gruntów cynkowych będzie miało ponadto korzystny wpływ na ochronę środowiska. Modyfikacja pigmentów cynkowych może zmniejszyć szybkość roztwarzania się cynku w środowisku eksploatacji powłok, a tym samym zmniejszyć ilość związków cynku uwalniających się z powłoki. Zastosowanie gruntów cynkowych skutecznie chroniących podłoże stalowe przed korozją, a jednocześnie bardziej tolerancyjnych do niedokładnie oczyszczonego podłoża, pozwoli na zmniejszenie liczby koniecznych napraw i renowacji, co również przyczyni się do ochrony środowiska.

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do poznania udziału i roli mechanizmów ochronnego działania zmodyfikowanych pigmentów cynkowych – katodowego i barierowego. W praktyce – wyniki badań posłużą do opracowania nowych epoksydowych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych.

 

 

Więcej informacji:

dr inż. Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 390 02 71

 
GOSPOSTRATEG PDF Print
There are no translations available.

 

Read more...
 
GOSPOSTRATEG PDF Print
There are no translations available.

 

Read more...
 
GOSPOSTRATEG PDF Print
There are no translations available.

W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

W ramach programu GOSPOSTRATEG Ministerstwo Infrastruktury jako lider konsorcjum, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Politechnika Wrocławska będą wspólnie realizować w latach 2018-2021 projekt badawczy pt. „Optymalizacja inwestycji drogowych w zakresie dostosowania sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony” (SIEC 11,5t).

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu do wspomagania decyzji dotyczących inwestycji drogowych. Taki system ma wprowadzić racjonalną metodykę do planowania i zarządzania majątkiem drogowym na szczeblu krajowym, na przykład w zakresie dostosowania konstrukcji drogowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony. Jest to jedno z pilnych zadań realizowanych przed Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynikających z przepisów unijnych. System, który zostanie opracowany w ramach projektu, pozwoli na optymalizację dostępnych środków oraz na określenie niezbędnych potrzeb w perspektywie krótko- i długookresowej. Planowanie działań będzie uwzględniało wielokryterialną analizę kosztów i korzyści, czego efektem będzie nie tylko spełnienie unijnych przepisów, ale także ciągła poprawa stanu dróg co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników oraz przepustowości szlaków drogowych.

Z ramienia Ministerstwa komórką zaangażowaną w projekt SIEC 11,5t jest Departament Dróg Publicznych.

Kierownikiem projektu jest prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM; tel. 22 39 00 101, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14