IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Europejskie Oceny Techniczne PDF Print

There are no translations available.

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla wyrobów budowlanych, dla których nie ma odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych, mogą być wydawane europejskie oceny techniczne.


Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i umieszczenia oznakowania CE.

Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej  upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych w zakresie następujących grup wyrobów:

 

Lp. Grupa wyrobów
wg załącznika IV tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Kod grupy
1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego* 1
2. Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub parą wodną)* 3
3. Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne* 4
4. Łożyska konstrukcyjne trzpienie do złączy konstrukcyjnych* 5
5. Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane* 8
6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg 12
7. Konstrukcyjne wyroby/elementy drewniane i wyroby pomocnicze* 13
8. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne* 15
9. Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze) zestawy zakotwień i cięgien* 16
10. Wyroby podłogowe i posadzkowe* 19
11. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze* 20
12. Wyroby do budowy dróg 23
13. Kruszywa* 24
14. Kleje budowlane* 25
15. Wyroby związane z betonem, zaprawą, zaczynem* 26
16. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi* 28
17. Wyroby do uszczelniania złączy* 32
18. Mocowania/Łączniki* 33
19. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty* 34


*)    wyłącznie dla wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym


Co to jest europejska ocena techniczna (EOT)?


Co to jest europejski dokument oceny (EDO)?


IBDiM jako jednostka oceny technicznej (JOT)


Terminologia


Linki


Kontakt: Joanna Kędzielska
Jednostka Oceny Technicznej
tel. (22) 39 00 410, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it