IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Conferences and Workshops


Identyfikacja i ważenie pojazdów przeciążonych PDF Print
There are no translations available.

22.05.2013

IDENTYFIKACJA I WAŻENIE POJAZDÓW PRZECIĄŻONYCH

Nadmierne obciążanie pojazdów (powyżej poziomów dopuszczalnych przepisami) stanowi od lat poważny problem w Polsce. Nie tylko niszczą one nawierzchnię dróg, ale jednocześnie stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Co roku budżet państwa ponosi z tego tytułu wymierne straty - około 6-8 mld PLN.

IBDiM postanowił zaakcentować wagę tego zagadnienia podczas konferencji, której celem jest pokazanie możliwości technicznych oraz eksploatacyjnych systemów dynamicznego ważenia i identyfikacji pojazdów przeciążonych, a także wskazanie aspektów prawnych związanych z eliminacją ich z ruchu drogowego.

Na konferencji przewidziane są wystąpienia zarówno specjalistów technicznych zajmujących się systemami ważenia preselekcyjnego, jak również przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, która ustawowo realizuje zadania związane z kontrolą pojazdów ciężkich poruszających się po drogach Polski. Dodatkowo zaprezentowane zostaną rozwiązania prawne stosowane poza granicami Polski, pozwalające na automatyczne karanie kierowców naruszających przepisy prawa w zakresie ograniczeń masy całkowitej oraz nacisku na oś pojazdu.

Uczestnictwo w konferencji będzie również okazją do zwiedzenia największych targów drogowych w Polsce.


Serdecznie zapraszamy


PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

11.00 – Otwarcie konferencji

11.15 – 12.30 - Sesja 1 – Techniki i technologie identyfikacji oraz ważenia pojazdów w ruchu

12.30 – 13.00 - Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 - Sesja 2 – Aspekty prawne oraz możliwości eliminacji pojazdów przeciążonych z ruchu drogowego

14.00 – 14.30 - Dyskusja i zakończenie konferencji

14.30 - Obiad

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Targi Kielce - Centrum Konferencyjne CK1 (ul. Zakładowa 1, Kielce)
Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 10.00.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny prosimy przesłać do dnia 15 maja kwietnia 2013 r. pocztą na adres IBDiM
lub faxem: (22) 814 13 39.
Wstęp na targi AUTOSTRADA- POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na stronie www.targikielce.pl

REJESTRACJA ON-LINE
KOSZT UCZESTNICTWA
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

NOCLEGI
Osobom zainteresowanym noclegami polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 10, 365 12 22, fax (41) 345 62 61, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.plKonferencja jest współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych – Projekt  PBS1/B3/4/2012 – "Inteligentny System Monitoringu i Penalizacji Pojazdów Przeciążonych"


 

PATRONI MEDIALNI

 

 
Autor będzie podpisywał książkę PDF Print
There are no translations available.

 

Dr. Marek Mistewicz będzie podpisywał swoją książkę - "XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych" na Targach Infrastruktura w dniach 22 i 23 października w stoisku IBDiM.

Serdecznie zapraszamyKsiążka charakteryzuje mosty przez środkowo-dolną Wisłę, w jej delcie oraz w widłach Wisły i Sanu, użytkowane w XVII wieku. Omówiono w niej licznie zachowane źródła kartograficzne i ikonograficzne, miedzioryty i rysunki z epoki oraz relacje pisane, a także traktaty architektoniczne i dzieła teoretyczne „architectura militaris”, dotyczące dróg i mostów. Na podstawie znakomitego zbioru źródeł dokonano szczegółowej analizy XVII-wiecznych konstrukcji mostów i rozwiązań technicznych stosowanych przy ich modernizacji. Zidentyfikowano 15 mostów stałych na drewnianych podporach i 25 mostów pływających zbudowanych blisko miast i fortec, w szczególności podczas wojen Polski ze Szwecją.

Istotna część książki dotyczy drewnianych konstrukcji mostów przez Wisłę w Warszawie i w Toruniu, a także mostów Gdańska i Elbląga. Analiza źródeł pozwoliła na odkrycie w konstrukcji mostu w Toruniu wieszarowo-zastrzałowego przęsła wielkiej, prawie 55-metrowej rozpiętości, „najdłuższego przęsła XVII-wiecznej Europy”, które pomierzył, opisał i narysował słynny angielski podróżnik Peter Mundy. Odnaleziono również pierwszą mapę Królestwa Polskiego pokazującą sieć drogową, opublikowaną w 1696 r. przez Samuela von Pufendorfa w Norymberdze, której szkic w ołówku i kolejny rysunek w tuszu wykonał Erik Jönsson Dahlbergh podczas potopu szwedzkiego (1655-1659). Na podstawie mało znanych źródeł pisanych omówiono pierwszy zapewne w Europie most pontonowy, którego schemat narysowany w 1636 r. w dziele znanego polskiego architekta i artylerzysty Andrzeja dell’Aquy został twórczo rozwinięty i skonstruowany w latach 1646-1649 przez generała Krzysztofa Arciszewskiego. Wspomniany most pontonowy mógł zostać zastosowany w 1657 r. przez armię szwedzką do przeprawy przez Wisłę w Zakroczymiu. Z przedstawionych analiz wynika, że w XVII-wiecznej Polsce budowano mosty, stosując najnowocześniejsze wówczas technologie.

 

Jest to pierwsze opracowanie zawierające 169 dawnych ilustracji, map i dokumentów związanych z drogami i mostami oraz ich interpretację w oparciu o wiedzę współczesnego inżyniera.

Książka jest publikacją rozprawy doktorskiej opracowanej przez autora pod kierunkiem Pani prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej w marcu i obronionej w październiku 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Znalazły w niej również odzwierciedlenie niezwykle cenne uwagi recenzentów rozprawy: Pani prof. Jadwigi Roguskiej z Wydziału Architektury PW i Pana prof. Henryka Zobla, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW.


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 811 39 99, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Studia Podyplomowe "Eksploatacja Mostów" PDF Print
There are no translations available.

 

 

Warszawa,  października 2013

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE  „EKSPLOATACJA MOSTÓW”organizowane wspólnie przez Wyższą Szkołę Cła i Logistyki (Wydział Inżynieryjny) oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów trwa do dnia 20 listopada 2013 a pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 22 listopada 2013 (piątek).

Studia powołano w odpowiedzi na potrzebę ustawicznego dokształcania kadry zatrudnionej przy budowie, eksploatacji i utrzymaniu obiektów mostowych wynikającej z konieczności wprowadzenia nowych materiałów i rozwiązań technologicznych w warunkach dynamicznej rozbudowy sieci komunikacyjnej w Polsce.

Wprowadzone w ostatnim czasie nowe akty prawne i dokumenty techniczne, a przede wszystkim normy PN-EN, wymagają upowszechnienia. Dotyczy to zarówno kryteriów oceny właściwości materiałów, stosowanych technologii budowy oraz metod badań. Ważnym aspektem istotnym przy realizacji inwestycji komunikacyjnych jest również  znajomość ich oddziaływania na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwenci otrzymają również:
1. Certyfikat IBDiM uprawniający do projektowania wzmocnień konstrukcji mostowych, kierowania robotami wzmacniającymi oraz nadzoru nad nimi zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.10.2006.  
2. Świadectwo ukończenia szkoleń pierwszego i drugiego stopnia w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych wymagane od projektantów i weryfikatorów projektów w tym zakresie zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8.03.2006.

Nad programem studiów czuwa Rada Programowa,  w skład której wchodzą:
1.  Prof. dr  Ryszard Grosset, gen. poż. kierownik katedry bezpieczeństwa wew. w WSZiP im. Heleny Chodkowskiej;
2.  Waldemar Królikowski, dyrektor WZD w Olsztynie;
3.  Grażyna Lendzion dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie;
4.  Beata Leszczyńska v-ce dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
5.  Prof. dr hab. inż. Marek Łagoda, IBDiM, kierownik studium;
6.  Anna Piotrowska, dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie;
7.  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak, WSCiL,  prorektor ds. studiów technicznych, dziekan Wydziału Inżynieryjnego;
8.  Dr inż. Tadeusz Suwara prezes Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o,;
9.  Dr inż. Andrzej Urbanik, IBDiM, pełnomocnik dyrektora IBDiM ds. kontaktów z WSCiL;
10. Prof. dr hab. inż.  Adam Zofka, IBDiM, kierownik katedry budownictwa w WSCiL.

Studia trwają 2 semestry od 22 listopada 2013 do końca czerwca 2014. Zajęcia poprowadzi kadra naukowa  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. inż. Marek Łagoda.

Zajęcia audytoryjne odbywać się będą w budynku Wydziału Inżynieryjnego WSCiL w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 82. Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w IBDiM w Warszawie przy ul. Instytutowej  1.

Cena studiów wynosi  7200 zł, płatne w 2 ratach po 3600 zł za każdy semestr.

Rekrutację prowadzi oraz informacji udziela Dział Rekrutacji WSCiL, tel. 22 262 8888, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Z poważaniem
w imieniu Dyrektora IBDiM  prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego  oraz Rektora WSCiL dr Danuty Dudkiewicz-Zimny


Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
Prorektor WSCiL ds. studiów technicznych
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

 

Program studiów

1. Normalizacja i akty prawne w mostownictwie

2. Mosty betonowe

 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy projektowania
 • Rodzaje mostów i rozwiązania konstrukcyjne


3. Mosty metalowe i zespolone

 • Materiały konstrukcyjne
 • Podstawy projektowania
 • Rodzaje mostów i rozwiązania konstrukcyjne

4. Wyposażenie mostów

5. Diagnostyka obiektów mostowych

 • Podstawy, metody i techniki diagnostyczne
 • Przeglądy mostów
 • Badania z wykorzystaniem próbnych obciążeń
 • Monitoring stanu technicznego konstrukcji SHM (ang.: Structural Health Monitoring),

6. Remonty i utrzymanie mostów

 • Bieżące utrzymanie mostów
 • Naprawy okresowe
 • Antykorozja mostów (stali i betonu)
 • Remonty

7. Wzmacnianie mostów

 • Metody konwencjonalne wzmacniania mostów
 • Metody i zasady wzmacniania konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów

8. Zarządzanie inwestycjami mostowymi

 
Galerie PDF Print
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się zdjęcia z poszczególnych dni konferencji TRA2016 z możliwością ich pobierania:

 

1 DZIEŃ


2 DZIEŃ


3 DZIEŃ


4 DZIEŃ


 
Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie PDF Print
There are no translations available.

27 luty 2020

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez 15 miesięcy, od października 2018 r. do stycznia 2020 r., była realizowana praca p.t. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współ-finansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projekt-owania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”.

Read more...
 
Kielce 2010 PDF Print
There are no translations available.

Konferencja  "Beton modyfikowany do dróg i mostów"

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Beton modyfikowany do dróg i mostów", która odbędzie się w dniu 11 maja 2010 r. w Kielcach i będzie towarzyszyć XVI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Read more...
 
Innowacyjne technologie wykonywania i monitorowania drogowych budowli ziemnych na przykładzie autostrady A1 odcinek Pyrzowice – Piekary Śląskie– Maciejów PDF Print
There are no translations available.

21.05.2013

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA I MONITOROWANIA DROGOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A1 ODCINEK PYRZOWICE – PIEKARY ŚLĄSKIE– MACIEJÓW

Współorganizator - Politechnika Śląska


Celem konferencji jest podsumowanie i przybliżenie strony technicznej realizacji Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie - Maciejów. Oddana do użytku, w czerwcu 2012 roku, droga przebiega przez tereny o skomplikowanych i niekorzystnych warunkach geotechnicznych, w tym także obszary objęte wpływem aktywności górniczej. Bardzo wysoki stopień skomplikowania projektu, a następnie samej budowy, wymagał od wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zastosowania wielu, często nowatorskich i unikalnych na skalę światową rozwiązań technicznych, w niespotykanym dotąd w naszym kraju wymiarze. Sukces zakończonej inwestycji, niewątpliwie jednej z trudniejszych spośród realizowanych w ostatnich latach w Polsce, jest okazją do zaprezentowania całego procesu inwestycyjnego od strony projektowej jak i wykonawczej.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia ukazujące najważniejsze z zastosowanych w tym projekcie technologii. Dodatkowo, prawie już roczny okres eksploatacji wraz z prowadzonym monitoringiem jest doskonałą okazją do wyciągnięcia pierwszych wniosków i prezentacji doświadczeń.

Uczestnictwo w konferencji będzie również okazją do zwiedzenia największych targów drogowych w Polsce.

Serdecznie Państwa zapraszamy


KOMITET NAUKOWY

- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Politechnika Śląska
- Główny Instytut Górnictwa
- Polska Akademia Nauk
- Polski Komitet Geotechniki

 

 

PATRONAT HONOROWYPROGRAM RAMOWY KONFERENCJI13:00 - Rozpoczęcie konferencji

13:30-14:50 - Sesja 1 - Podsumowanie procesu przygotowania i realizacji projektu oraz budowy

Wystąpienia: inwestora, projektanta, wykonawcy robót budowlanych i inżyniera kontraktu
Przegląd stosowanych technologii posadowienia i fundamentowania budowli
Doświadczenia krajowe i międzynarodowe w budowie obiektów na terenie szkód górniczych

14:50-15:00 - Przerwa kawowa

15:00-16.50 - Sesja 2 - Zastosowane technologie i wybrane szczegóły realizacyjne budowy

Zarys napotkanych problemów górniczych
Zastosowane: metody uzdatniania podłoża, technologie fundamentowania, zbrojenia geosyntetyczne, monitoring, zabezpieczenia skarp
Obserwacje powykonawcze i doświadczenia z eksploatacji

16:50 - Dyskusja i zakończenie konferencji

17:00 - Obiad

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Targi Kielce - Centrum Konferencyjne CK1 (ul. Zakładowa 1, Kielce)
Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 12.00.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 10 maja 2013 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.

REJESTRACJA ON-LINEKOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 300 zł netto (369 zł z VAT).
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.

Wstęp na targi AUTOSTRADA- POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na stronie www.targikielce.pl.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 10 maja 2013 r. na konto Instytutu w banku PEKAO S.A. O/Warszawa nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "Kielce 2013 - nazwisko(a) uczestnika(ów)".

NOCLEGI
Osobom zainteresowanym noclegami polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 10, 365 12 22, fax (41) 345 62 61, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl

 


SPONSORZY


 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 
Informacje dodatkowe PDF Print
There are no translations available.

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska (ul. Marsa 56c), sala konferencyjna D
Stanowisko recepcyjne przed salą czynne w dniu Konferencji od godz. 10.30.

Wstęp na salę konferencyjną wymaga zarejestrowania się na stronie targów INFRASTRUKTURA 2013: www.infrastruktura.info/rejestracja.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 16 października 2013r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.

REJESTRACJA ON-LINE: www.ibdim.edu.pl

KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 150 zł + 23% VAT, tj. 184,50 zł brutto.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 16października 2013r. na konto Instytutu:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "infrastruktura 2013"

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl