IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Żegnamy prof. nadzw. dr. hab. inż. Marka Łagodę PDF Print

There are no translations available.

17 stycznia 2018

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 stycznia 2018 r. zmarł
śp. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Łagoda – wieloletni, zasłużony pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, członek Rady Naukowej IBDiM, wybitny ekspert w zakresie budowy, eksploatacji i wzmacniania konstrukcji mostowych. Jego odejście jest dla nas niezwykle bolesną stratą.

Ostatnie pożegnanie śp. prof. Marka Łagody odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12.30 w kościele św. Wincentego a Paulo (murowany) na Bródnie.

 

*****

Marek Łagoda ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo mostowe w 1973 r. Tytuł dr. nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w roku 1982 r. Habilitował się w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej. Od 1974 r. pracował w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Przez wiele lat był również  kierownikiem Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Od początku swojej działalności naukowej i zawodowej koncentrował się na zagadnieniach związanych z budową, eksploatacją i wzmacnianiem konstrukcji mostowych.

Na szczególną uwagę zasługują jego prace badawcze dotyczące:

–  nowych typów połączeń w budowie i wzmacnianiu mostów (m.in.: wprowadzenie na skalę przemysłową zespolenia sworzniowego w Polsce, rozpowszechnienie połączeń klejowo-sprężonych),

–  zagadnień wytrzymałości eksploatacyjnej mostów,

–  wykorzystania nowoczesnych materiałów kompozytowych do wzmacniania mostów betonowych i stalowych, (m.in.: autorska metoda sprężania taśm kompozytowych),

–  wprowadzenia nowych rodzajów i asortymentów stali konstrukcyjnych do budowy mostów,

–  normalizacji i optymalizacji polskiego budownictwa mostowego oraz dostosowania go do wymogów Unii Europejskiej.

 

Był autorem wielu publikacji krajowych i kilkudziesięciu zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz technicznych. Pełnił funkcje konsultanta przy budowie dużych przepraw mostowych (m.in. mostów Świętokrzyskiego i Siekierkowskiego w Warszawie). Był autorem kilkudziesięciu projektów: remontów, modernizacji, odnowy i budowy obiektów mostowych. Czynnie uczestniczył w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych. Był członkiem wielu gremiów zajmujących się problematyką mostową, m.in. Zespołu Badań Doświadczalnych Konstrukcji oraz Sekcji Komunikacji w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Rady Naukowej IBDiM, Sekcji Mostowej Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji, Komitetu Technicznego PKN nr 251 ds. Obiektów Mostowych, Komitetu Technicznego CEN nr 250, IABSE, IABMAS (International Association for Bridge Maintenance and Safety), IIFC (International Institute for FRP in Construction).

Za swą działalność zawodową był wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za. projekt mostu przez Narew w Ostrołęce, nagrodą I stopnia Ministra Infrastruktury za opracowanie technologii montażu konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego w Warszawie, tytułem „Mistrz Techniki – Warszawa 2003” wraz z nagrodą NOT I stopnia za montaż mostu Siekierkowskiego w Warszawie.

Był członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej od jego powstania. Był także członkiem Zarządu Głównego ZMRP. Związek Mostowców RP uhonorował prof. Marka Łagodę swoim elitarnym medalem za wybitne prace w dziedzinie badań konstrukcji mostowych, wdrażania nowych technologii i projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.