IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Assistance Divisions
KRAJOWE OCENY TECHNICZNE PDF Print
There are no translations available.

1. Zakres działalności IBDiM jako jednostki oceny technicznej

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (dalej: IBDiM) został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej na podstawie decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 3/KJOT/WB/17 z dnia 29 marca 2017 r.

IBDiM, na wniosek producentów (dalej: wnioskodawców) wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dotyczące wyrobów budowlanych, stosowanych wyłącznie w budownictwie komunikacyjnym (w zakresie dróg, mostów, budowli kolejowych i metra, nawierzchni lotniskowych), należących do następujących grup wyrobów budowlanych:


• Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego napowietrzanego;

• Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą i parą wodną);

• Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne;

• Łożyska konstrukcyjne, trzpienie do złączy konstrukcyjnych;

• Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane;

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg;

• Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze;

• Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne;

• Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze), zestawy zakotwień i cięgien

• Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków;

• Wyroby podłogowe i posadzkowe;

• Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze;

• Wyroby do budowy dróg;

• Kruszywa;

• Kleje budowlane;

• Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem;

• Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

• Wyroby do uszczelniania złączy;

• Mocowania/łączniki;

• Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty;

• Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną,

 

określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

 

2. Podstawa prawna

Krajowa ocena techniczna jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Postępowania w sprawie wydawania krajowych ocen technicznych są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, ze zm.), która odwołuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy IBDiM, jako jednostka oceny technicznej może wydać krajową ocenę techniczną wyłącznie dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

2) jeżeli w od niesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo

3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Zasady wydawania krajowych ocen technicznych ustala rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). W załączniku do ww. rozporządzenia jest zamieszczony wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej zawierający dane wymagane do jego rozpatrzenia.

 

3. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej (dalej: wniosek) składa producent wyrobu budowlanego (reprezentowany zgodnie z ustaleniami w Krajowym Rejestrze Sądowym) albo w imieniu producenta - upoważniony przez niego przedstawiciel, dołączając do wniosku pełnomocnictwo, na adres IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Wniosek o przedłużenie terminu ważności krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Wniosek o zmianę krajowej oceny technicznej – do IBDiM

Formularz danych do kontaktu z wnioskodawcą dla IBDiM

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku dołącza się posiadane dokumenty:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;

2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;

3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;

4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie

Wypełniając druk wniosku, wnioskodawca jest zobligowany do zakwalifikowania wyrobu do grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

Jest także zobligowany do złożenia oświadczeń wyszczególnionych w punkcie 9 wniosku, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Wniosek zostaje oceniony formalnie w terminie jednego miesiąca od daty jego wpływu do sekretariatu IBDiM, bez konieczności wnoszenia opłaty przez wnioskodawcę.

 

4. Postępowanie w sprawie wydania krajowej oceny technicznej

Postępowanie w sprawie wydania krajowej oceny technicznej może zostać wszczęte w przypadku uznania zasadności jego wszczęcia w ramach oceny formalnej wniosku, po zawarciu umowy o przeprowadzenie postępowania pomiędzy wnioskodawcą, a IBDiM, jako jednostką oceny technicznej i po wpłaceniu na konto IBDiM opłaty wstępnej, w wysokości ustalonej w umowie.

W okresie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, IBDiM, jako jednostka oceny technicznej, przesyła wnioskodawcy pisemne stanowisko wobec wniosku, w którym zwraca się o dostarczenie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji dotyczących wyrobu budowlanego.

IBDiM uznaje w postepowaniu wyniki badań i obliczeń, które pochodzą z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);

2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);

3) innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.

Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

IBDiM może uznać w postępowaniu wyniki badań i obliczeń przeprowadzonych przez inne laboratoria.

Po dostarczeniu do IBDiM wszystkich dokumentów wnioskodawca zostaje zawiadomiony pismem, o ich kompletności.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, IBDiM, jako jednostka oceny technicznej po uzyskaniu kompletu sprawozdań z badań i obliczeń oraz informacji i dokumentów określonych w § 5 ust. 2, wydaje krajową ocenę techniczną lub odmawia jej wydania, uzasadniając swoje stanowisko.

Krajową ocenę techniczną wydaje się, zmienia lub przedłuża na koszt wnioskodawcy. Odpłatność za te czynności oblicza się, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy w ramach tych czynności.

 

5. Rejestr wydanych i uchylonych Krajowych Ocen Technicznych IBDiM

Rejestr udzielonych i uchylonych Krajowych Ocen Technicznych IBDiM

Rejestr udzielonych i uchylonych Aprobat Technicznych IBDiM*

*) Aprobaty techniczne były udzielane do 31 grudnia 2016 r. i mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ich ważności. Od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

 

6. Kontakt

W sprawach związanych z krajowymi ocenami technicznymi prosimy o kontakt z Jednostką Oceny Technicznej:

ul. Instytutowa 1

03-301 Warszawa

tel. (22) 39 00 221÷ 227

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Jednostka Oceny Technicznej - działalność PDF Print
There are no translations available.

Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prowadzi działalność w następujących obszarach:

a) krajowe oceny techniczne;
b) europejskie oceny techniczne;
c) rekomendacje techniczne.

W zakresie krajowych ocen technicznych Jednostka Oceny Technicznej:

 • koordynuje i nadzoruje postępowania w sprawie krajowych ocen technicznych prowadzone w IBDiM;
 • prowadzi formalną obsługę postępowań w sprawie krajowych ocen technicznych;
 • współpracuje z ekspertami technicznymi IBDiM w zakresie oceny wyrobów budowlanych i opracowania Krajowych Ocen Technicznych IBDiM;
 • przygotowuje Krajowe Oceny Techniczne IBDiM od strony formalnej, prawnej i edytorskiej;
 • prowadzi i publikuje rejestr wydanych i wycofanych Krajowych Ocen Technicznych IBDiM;
 • prowadzi i publikuje rejestr udzielonych i wycofanych Aprobat Technicznych IBDiM*;
 • monitoruje stałe spełnianie przez IBDiM wymagań stawianych jednostkom oceny technicznej w przepisach o wyrobach budowlanych;
 • uczestniczy w Radzie Technicznej ds. Krajowych Ocen Technicznych.

*) Aprobaty techniczne były udzielane do 31 grudnia 2016 r. i mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ich ważności. Od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

W zakresie europejskich ocen technicznych Jednostka Oceny Technicznej:

 • koordynuje i nadzoruje postępowania w sprawie europejskich ocen technicznych (ETA) prowadzone w IBDiM, w tym opracowywanie europejskich dokumentów oceny (EAD);
 • prowadzi formalną obsługę postępowań w sprawie europejskich ocen technicznych;
 • współpracuje z ekspertami technicznymi IBDiM w zakresie oceny wyrobów budowlanych i opracowania europejskich ocen technicznych;
 • przygotowuje Europejskie Oceny Techniczne i Europejskie Dokumenty Oceny od strony formalnej, prawnej i edytorskiej;
 • koordynuje w IBDiM proces konsultacji EOTA dotyczących ETA i EAD opracowywanych przez inne jednostki oceny technicznej;
 • współpracuje z Europejską Organizacją ds. Ocen Technicznych EOTA oraz innymi europejskimi jednostkami oceny technicznej;
 • uczestniczy w Radzie Technicznej EOTA.

W zakresie rekomendacji technicznych Jednostka Oceny Technicznej:

 • koordynuje i nadzoruje postępowania dotyczące Rekomendacji Technicznych IBDiM;
 • prowadzi formalną obsługę postępowań dotyczących Rekomendacji Technicznych IBDiM;
 • współpracuje z ekspertami technicznymi IBDiM w zakresie oceny wyrobów budowlanych i opracowania Rekomendacji Technicznych IBDiM;
 • przygotowuje Rekomendacje Techniczne IBDiM od strony formalnej, prawnej i edytorskiej;
 • prowadzi i publikują rejestr udzielonych i wycofanych Rekomendacji Technicznych IBDiM. 
Stanowisko ds. Normalizacji PDF Print
There are no translations available.

mgr inż. Maria Brenner
tel. (22) 39 00 410
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
Informacje udostępniane na życzenie klienta PDF Print
There are no translations available.

Jednostka certyfikująca na życzenie udostępnia wnioskodawcom:
- aktualne zasady i procedury jednostki dotyczące: oceny, udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania lub ograniczania zakresu certyfikatu, zawieszania, cofania, odmowy certyfikacji, w tym także informacje nt. praw i obowiązków klientów,
- szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań,
- listę podwykonawców (akredytowanych laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wyrobów, z którymi IBDiM podpisał porozumienie o współpracy),
- listę Aprobat Technicznych / Krajowych Ocen Technicznych, objętych zakresem akredytacji.

Sposób finansowania działalności IBDiM określa Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618). Jeżeli jednostka uzyska wsparcie finansowe, na życzenie udostępnia opis tych środków.

 
Skargi i odwołania, sprawy sporne PDF Print
There are no translations available.

Jednostka certyfikująca ustanowiła zasady składania do Działu Certyfikacji Wyrobów skarg przez klientów lub inne strony, wnoszenia do Dyrektora IBDiM odwołań od decyzji Działu jednostki certyfikującej przez klientów oraz zaistnienia spraw spornych.

Składanie skarg i odwołań

Skargę może złożyć do Działu CW klient lub inne strony.
W przypadku odwołania klient składa pismo do Dyrektora IBDiM, w którym podaje: numer wniosku, numer posiadanego certyfikatu, datę decyzji, od której wnosi odwołanie, szczegółowe uzasadnienie odwołania od decyzji jednostki certyfikującej wyroby.
Do pisma odwoławczego mogą być załączone dokumenty, które klient uzna za właściwe do rozpoznania sprawy i uzasadnienia odwołania.
IBDiM potwierdza przyjęcie skargi lub odwołania w formie pisemnej.

Postępowanie w przypadku skargi obejmuje:

 • wyjaśnienie przyczyn skargi,
 • wyjaśnienie zasadności skargi,
 • opracowanie opinii na temat zasadności skargi i ustalenie dalszych działań.

W ramach postępowania wyjaśniającego, w celu zbadania skargi na certyfikowany wyrób, może być przeprowadzony audyt z krótkim terminem powiadamiania.
Klient w formie pisemnej powiadamiany jest o wyniku postępowania. W przypadku uznania skargi mają zastosowanie, w zależności od tematyki, odpowiednie procedury jednostki certyfikującej w zakresie określonym w opinii. W przypadku nie uznania skargi klient otrzymuje pismo ze stosownym uzasadnieniem.
Każdemu klientowi przysługuje prawo odwołania od decyzji jednostki certyfikującej w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Postępowanie odwoławcze obejmuje:

 • wyjaśnienie przyczyn odwołania,
 • wyjaśnienie zasadności odwołania,
 • audyt wniosku o certyfikację,
 • opracowanie opinii nt. zasadności odwołania i ustalenie dalszych działań.

Opracowana opinia stanowi podstawę uznania, bądź nie uznania odwołania przez Dyrektora IBDiM.
Klient powiadamiany jest w formie pisemnej o wyniku postępowania odwoławczego.
W przypadku uznania odwołania mają zastosowanie, w zależności od rodzaju sprawy odpowiednie procedury w zakresie określonym w opinii.
Jeżeli Dyrektor IBDiM uzna, że odmowna decyzja Działu CW była słuszna, a przedstawione przez klienta dokumenty nie wniosły żadnych istotnych dla sprawy elementów, wtedy klientowi wysyłane jest pismo zawiadamiające o oddaleniu odwołania wyjaśniające tego przyczyny.
Pismo wraz z uzasadnieniem oddalenia odwołania przekazywane jest klientowi listem poleconym lub w inny udokumentowany sposób.

Sprawy sporne

Sprawy sporne, które mogą wystąpić w związku z nierozstrzygnięciem skargi lub odwołania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

Na życzenie jednostka certyfikująca udostępnia szczegółową procedurę dotyczącą sposobu rozpatrywania skarg i odwołań.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5