IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Approvals
Linki PDF Print
There are no translations available.

Linki

1. Przepisy prawne

a. rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (CPR)

» rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:PL:PDF

» sprostowanie do CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:103:FULL&from=PL

b. rozporządzenia wykonawcze do CPR

» 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r., w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0042:0043:PL:PDF

c. rozporządzenia delegowane do CPR

» 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0364&from=PL

» 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do CPR w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&rid=1

» 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do CPR dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0568&rid=1

» 157/2014 w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:PL:PDF

d. decyzje delegowane do CPR

» 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1936&from=PL

» 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1958&from=PL

» 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z CPR:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1959&from=PL


2. Normy zharmonizowane – aktualny wykaz:

» Komunikat Komisji Europejskiej 2018/C 092/06 z dnia 9 marca 2018 r. w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(09)&from=PL

» Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby CPR:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0451&from=EN


3. Europejskie Dokumenty Oceny – aktualny wykaz*:

» Komunikat Komisji Europejskiej 2018/C 417/07 z dnia 16 listopada 2018 r. w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1116(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC1116(01)&from=EN

» Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby CPR:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0450&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0450&from=PL

» Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/896 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0896&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0896&from=PL

*) Od 2019 r. Komisja Europejska stosuje nowy sposób publikacji odniesień do EDO w Dzienniku Urzędowym UE - w formie Decyzji Wykonawczych Komisji, które zawierają odniesienia wyłącznie do nowo publikowanych tytułów EAD. Pełen wykaz odniesień do tytułów EAD stanowi łącznie: lista odniesień do tytułów EAD zawarta w Komunikacie KE 2018/C 417/07 oraz Decyzja Wykonawcza (UE) nr 2019/450  wraz z kolejnymi decyzjami zmieniającymi tę Decyzję.


4.    Inne


» Komisja Europejska – strona poświęcona wyrobom budowlanym i rozporządzeniu CPR
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_en

» NANDO - baza danych KE, zawierająca m.in. informacje o normach zharmonizowanych, EDO, ETAG, jednostkach oceny technicznej, jednostkach notyfikowanych
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33

» FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące CPR
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_en

» EOTA - Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej
http://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/

» EDO (EAD) - europejskie dokumenty oceny
https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/

» ETAG - wytyczne do europejskich aprobat technicznych
http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/

» EOT (ETA) - baza europejskich ocen technicznych
http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx

» Informator KE „Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku” – dostępny we wszystkich językach UE
https://ec.europa.eu/docsroom/documents?tags=ce-guide

 
Terminologia PDF Print
There are no translations available.

europejska ocena techniczna (EOT) - udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO)

europejski dokument oceny (EDO) - dokument przyjęty przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) do celów wydawania europejskich ocen technicznych (EOT)

wytyczne do europejskich aprobat technicznych (ETAG) – wytyczne opublikowane przez EOTA przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG, które mogą być stosowane jako EDO, zgodnie z postanowieniami przejściowymi art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

zharmonizowana specyfikacja techniczna – norma zharmonizowana lub europejski dokument oceny (EDO)

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (EOTA) – organizacja zrzeszająca wszystkie jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone przez kraje członkowskie UE i EOG. Do jej zadań należy m.in. opracowanie i przygotowanie EDO oraz koordynacja współpracy między JOT

wyrób budowlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (budynków i budowli)

zestaw - wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych (budynkach i budowlach)

zasadnicze charakterystyki - te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; określa się je w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych

właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - właściwości użytkowe odnoszące się do  odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy

zamierzone zastosowanie – zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej

producent – osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym


Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowalnych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowalnych są opisane w załączniku 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011. Są to:
1)    nośność i stateczność,
2)    bezpieczeństwo pożarowe,
3)    higiena, zdrowie i środowisko,
4)    bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,
5)    ochrona przed hałasem,
6)    oszczędność energii i izolacyjność cieplna,
7)    zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

 
IBDiM jako jednostka oceny technicznej (JOT) PDF Print
There are no translations available.

Jednostka oceny technicznej (JOT) jest instytucją wyznaczoną przez Państwo członkowskie UE do przeprowadzania oceny i wydawania EOT dla jednej lub kilku grup wyrobów, wymienionych w załączniku IV tabela 1 rozporządzenia (UE) Nr 305/2011.

Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony, jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych:
http://www.ibdim.edu.pl/images/stories/dokumenty/MTBiGM_JOT.pdf


W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła i wpisała IBDiM jako jednostkę oceny technicznej (JOT) do bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

 
Co to jest europejski dokument oceny (EDO)? PDF Print
There are no translations available.

Europejski dokument oceny jest to dokument przyjęty przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) do celów wydawania europejskich ocen technicznych (EOT). Stanowi zharmonizowaną specyfikację techniczną.

EDO jest opracowywany i przyjmowany przez EOTA w następstwie wniosku o wydanie EOT złożonego przez producenta dla wyrobu budowlanego, który nie jest objęty lub nie jest w pełni objęty normą zharmonizowaną, tj. takiego, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, ponieważ m.in.:
•    dany wyrób nie jest objęty zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej,
•    w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej nie jest właściwa; lub
•    norma zharmonizowana nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu.
Procedura opracowywania i przyjmowania EDO jest przeprowadzana z zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 21 i załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

EDO zawiera co najmniej:
•    ogólny opis wyrobu budowlanego,
•    wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zamierzone zastosowanie wyrobu przewidziane przez producenta i uzgodnione miedzy producentem a organizacją JOT (EOTA),
•    metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk.

EDO zawiera także zasady zakładowej kontroli produkcji, która ma być stosowana, z uwzględnieniem warunków procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego.

Zgodnie z postanowieniami przejściowymi, zawartymi w art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, jako EDO mogą być także stosowane wytyczne do europejskich aprobat technicznych (ETAG) opublikowane przez EOTA przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG.

Wykazy odniesień do europejskich dokumentów oceny, przyjętych zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, tj. Komunikaty Komisji Europejskiej w ramach wykonania ww. rozporządzenia, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wszystkie EDO, do których odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, są udostępnione na stronie internetowej EOTA:
http://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/.

ETAG, które mogą być stosowane jako EDO, są udostępnione na stronie internetowej EOTA:
http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/.

Baza danych zawierająca m.in. informacje o normach zharmonizowanych, EDO, ETAG, jednostkach oceny technicznej, jednostkach notyfikowanych itp. znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33

 
Co to jest europejska ocena techniczna (EOT)? PDF Print
There are no translations available.

Europejska ocena techniczna jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).

EOT może być wydana w przypadku, gdy wyrób budowlany:

  • nie jest objęty lub nie jest w pełni objęty żadną zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną lub EDO) albo
  • jest objęty EDO.


EOT jest wydawana przez jednostkę oceny technicznej (JOT) na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

EOT zawiera następujące informacje:

  • ogólne informacje na temat producenta i typu wyrobu,
  • opis wyrobu i jego zamierzonego zastosowania,
  • właściwości użytkowe wyrobu i odniesienia do metod stosowanych do ich oceny,
  • przyjęty system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
  • szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.


Koordynowaniem procedur związanych z wydawaniem EOT zajmuje się Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (EOTA).

Baza wydanych europejskich ocen technicznych (EOT):
http://eota.eu/pages/etassessments/default.aspx 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2