IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Accredited Laboratories
Pracownia Lepiszczy Bitumicznych - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Skład osobowy:

Kierownik Pracowni: mgr inż. Renata Horodecka, tel.  (22) 39 00 405, fax  (22) 814 50 28, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...
 
Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Skład osobowy:
Kierownik Zespołu: mgr Dawid Kucharski,  tel. (22) 811 29 36,  (22) 39 00 215, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pracownicy:
mgr inż. Ewa Wicher,  tel. (22) 811 29 36,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arkadiusz Stasiak, tel. (22) 39 00 232, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Zakład Mostów

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych, TM - 6
PL 03-302 Warszawa; ul. Instytutowa 1


Kierownik Laboratorium:

prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr Olaszek
tel.: (+48) 22 390 02 85, 22 675 49 83
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Publikacje Google Scholar, ResearchGate

 

Pracownicy

mgr inż. Paweł Nurek tel.: (+48) 22 39 00 288, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

mgr inż. Ewa Twardosz, tel.:(+48) 22 39 00 287, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Laboratorium korzysta z wykwalifikowanych pracowników Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów oraz Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych.

Sekretariat:

Tel.: (+48) 22 675 49 83

 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Osiągnięcia PDF Print
There are no translations available.

Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych

 • Celem praktycznym projektu jest opracowanie systemu monitorowania kolejowych konstrukcji mostowych metodą pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej (dalej zwanego MODO).
 • System przeznaczony będzie do monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m, czyli konstrukcji, w przypadku, których nie jest łatwe ich zastępowanie konstrukcjami tymczasowymi na czas remontu lub budowy nowej konstrukcji.

Więcej na stronie www.ibdim.edu.pl/modo

 

System MOnitorowania Konstrukcji mostowych (kier. tematu dr inż. Piotr Olaszek)

W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów we współpracy z Instytutem Lotnictwa oraz z Instytutem Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej opracowano system monitorowania pracy konstrukcji mostowych. Metoda służy do monitorowania konstrukcji w dwóch okresach jej pracy: w okresie budowy i w okresie eksploatacji. …. Więcej  na stronie www.ibdim.edu.pl/smok

 

Wizyjno-komputerowa metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych w trudno dostępnych punktach konstrukcji mostowych (kier. tematu dr inż. Piotr Olaszek)

W roku 1995 zostało zakończona i obroniona na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej rozprawa doktorska Piotra Olaszka „Wizyjno-komputerowa metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych w trudno dostępnych punktach konstrukcji mostowych”. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska. Praca dotyczyła wyznaczania charakterystyki dynamicznej konstrukcji mostowej na podstawie opracowanej nowej metody pomiaru przemieszczeń, która umożliwia wykonywanie pomiarów bez względu na warunki terenowe i rodzaj występujących obciążeń (statyczne i dynamiczne).
Metoda pomiarowa polega na automatyzacji metody fotogrametrycznej poprzez wykorzystanie komputerowej analizy obrazów uzyskiwanych w jedno- lub dwu-kanałowym układzie optycznym. Opracowane algorytmy zapewniają prowadzenie analizy obrazu w czasie rzeczywistym i z podpikselową dokładnością.
Praca zawiera opis opracowanego systemu pomiarowego (ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu przetwarzania obrazu), analizę wiarygodności metody (wraz z jej testami laboratoryjnymi i polowymi) oraz przedstawienie możliwości analizy zachowania się konstrukcji w badanym punkcie na podstawie wyników pomiarów. Zamieszczono przykłady zastosowania metody w warunkach polowych.
Wyniki pracy doktorskiej zostały przedstawione w publikacji „Investigation of the dynamic characteristic of bridge structures using a computer vision method” w magazynie "Measurement” Journal of the International Measurement Confederation IMEKO (Vol. 25, No. 3, April 1999).

Dwu-kanałowy układ optyczny

 

Zastosowanie metody wizyjno-komputerowej podczas badań dynamicznych mostu Świętokrzyskiego

 

Badania konstrukcji mostowych – próbne obciążenia (kier. tematu dr inż. Piotr Olaszek)


W latach 1995-2004 wykonano dziesiątki próbnych obciążeń konstrukcji mostowych. Podstawowym celem przeważającej większości wykonanych badań było dopuszczenie konstrukcji do ruchu. Oprócz badań odbiorczych wykonane próbne obciążenia miały ogromne znaczenie badawcze, służyły celom poznawczym, to jest głównie weryfikacji metod obliczeniowych konstrukcji i nowych rozwiązań technicznych. Kolejnym ważnym zastosowaniem była ocena nośności obiektów użytkowanych od dłuższego czasu, gdy istniały wątpliwości związane z ich stanem technicznym. Poniżej przedstawiono kilka najciekawszych, wybranych prac służących powyższym celom.
Próbne obciążenia obiektów mostowych w ciągu trasy Siekierkowskiej oraz wchodzących w skład węzła Czerniakowskiego w Warszawie. W sierpniu 2002 roku na zlecenie Mostostalu Warszawa S.A. wykonano badania odbiorcze przeprawy mostowej przez Wisłę, której główną część stanowi podwieszony most nad nurtem rzeki M-1 o sumarycznej długości równej 500,00 m i rozpiętości głównego przęsła równej 250 m. W ramach zadania zbadano również dwa mosty na lewo- i prawobrzeżnym terenie zalewowym oraz dwie estakady dojazdowe do mostu i jeden wiadukt. Wcześniej w lipcu 2002 roku na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty Łódź wykonano próbne obciążenia trzech wiaduktów na prawobrzeżnym węźle dojazdowym do mostu W maju 2003 roku na zlecenie firmy Warbud S.A. wykonano badania trzech estakad węzła Czerniakowskiego.

Próbne obciążenie mostu Siekierkowskiego. Badaniom towarzyszyło ogromne zainteresowanie mediów.

Próbne obciążenia obiektów mostowych wchodzących w skład Południowego Obejścia Krakowa - autostrady A4. W latach 2002-2003 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wykonano odbiorcze próbne obciążenia 9 obiektów mostowych.
Próbne obciążenia obiektów mostowych wchodzących w skład odcinka autostrady A4 węzeł „Sośnica” – węzeł „Wirek”, W roku 2004 na zlecenie firmy Strabag AG, wykonano odbiorcze próbne obciążenia 8 obiektów mostowych.

Próbne obciążenie mostu przez rzekę Narew w Łomży. W roku 2000 na zlecenie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „Mosty” S.A. Wykonano próbne obciążenie mostu. Były to badania odmienne od opisanych wcześniej – nie pełniły funkcji odbiorczej lecz służyły ocenie nośności obiektu wraz kontrolą sił sprężających w kablach.

Pomiary ugięć konstrukcji i osiadań podpór podczas próbnego obciążenia mostu w ciągu A4 w okolicy Zabrza

Most przez rzekę Narew w Łomży

 

Opracowanie koncepcji nowej technologii montażu mostu oraz monitorowanie jej wykonania (kier. tematu: prof. dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek).
Przykładem pokazującym połączenie działalności koncepcyjnej, projektowej i badawczej było opracowanie koncepcji nowej technologii montażu mostu Siekierkowskiego, przeprowadzenie analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz monitorowanie konstrukcji w trakcie jej nasuwki. Nowa technologia montażu została z pełnym powodzeniem zastosowana podczas budowy mostu Siekierkowskiego przez Wisłę w Warszawie. Dotyczyła ona montażu przęseł podwieszonych. Był to pierwszy na świecie przypadek nasuwania podłużnego stalowych dźwigarów mostu wraz z częściowo zespoloną żelbetową płytą pomostu[1]. Technologia ta została wybrana z dwóch powodów: ekonomicznego – mniejszych kosztów montażu mostu i organizacyjnego – krótszego czasu zakłócania nurtu rzeki. Nasuwanie konstrukcji stalowej z płytą betonową realizowane było niezależnie od budowy pylonów. Betonowanie płyty pomostu na stanowisku startowym powodowało, że niepotrzebne były ciężkie i kosztowne urządzenia ruchome do tradycyjnego betonowania i deskowania.
Cały proces montażu konstrukcji był monitorowany w celu zapewnienia jego bezpiecznego przebiegu. Prace związane z monitorowaniem podzielono na działania o charakterze kontrolnym i ostrzegawczym. Polegały one na aktywnej kontroli wartości sił reakcji na podporach tymczasowych i biernej geodezyjnej kontroli przemieszczeń podpór tymczasowych oraz na rejestracji stanu naprężeń i odkształceń środnika w wybranych przekrojach dźwigarów stalowych.

Widok nasuwanych dźwigarów wraz z płytą betonową pomostu.

Powyższe prace zostały wykonane w latach 2001-2002 na zlecenie Mostostalu Warszawa S.A..

Należy zaznaczyć, że nasuwana konstrukcja dotarła na drugi brzeg, zanim zakończono budowę pylonów mostu. W żadnej z faz nasuwania nie zaobserwowano negatywnych objawów pracy konstrukcji. Potwierdzają to oględziny konstrukcji po zakończeniu nasuwania jak i wyniki opisanych czynności (pomiarów) ostrzegawczych. Płyta betonowa między dźwigarami głównymi nie była zarysowana, nawet nad poprzecznicami zespolonymi.
Należy podkreślić, że wykonywane czynności kontrolne, zapewniły przeprowadzenie monitorowanego procesu nasuwania konstrukcji w warunkach zgodnych z założeniami projektowymi. Szczególnie dotyczy to prowadzenia aktywnej kontroli reakcji na podporach, która zapobiegała nadmiernemu przeciążeniu konstrukcji. Pomiary przeprowadzone w następnych fazach wykonywania mostu oraz w czasie próbnego obciążenia umożliwiły określenie rozkładu poziomu naprężeń pochodzących od ciężaru własnego konstrukcji i wprowadzonych odkształceń trwałych podczas jej montażu oraz od obciążeń użytkowych.

a)

b)

Monitorowanie stanu naprężeń :
a) rozmieszczenie płytek elastooptycznych zamocowanych w osłonach na dźwigarze,
b) analiza stanu naprężeń za pomocą polaryskopu


Opracowanie i wdrożenie systemu jakości w Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych (kier. tematu dr inż. Piotr Olaszek)

W ramach wprowadzenia systemu jakości w dziedzinie badań obiektów inżynierskich, Pracownię Konstrukcji i Badań Mostów (dawna Pracownia Mostów nr 2 i Pracownia Mostów Stalowych) w styczniu 2004 oku podzielono na dwie komórki w celu wydzielenia jednostki wykonującej prace pomiarowe, które zostały objęte systemem jakości.
W ten sposób zostało wydzielone Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych zajmujące się badaniami konstrukcji mostowych oraz pozostała Pracownia Konstrukcji Mostowych zajmującą się tematyką związaną z konstrukcjami mostowymi w tym również i analizą wyników badań wykonywanych przez Laboratorium.

W Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych systemem jakości objęto podstawowe badania niezbędne podczas badań wytrzymałościowych konstrukcji mostowych. Są to:
1.    Pomiar ugięć i przemieszczeń z zastosowaniem przetworników przemieszczeń na sygnał elektryczny
2.    Pomiar odkształceń i naprężeń z zastosowaniem elektrycznej tensometrii oporowej
3.    Pomiar ugięć i przemieszczeń z zastosowaniem niwelacji geometrycznej

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych uzyskało w listopadzie 2004r. Certyfikat Akredytacji Nr AB 547 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Samochód pomiarowy Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych

 

Współpraca międzynarodowa (kier. tematów: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek, prof. dr inż. Marek Łagoda)

W ostatniej dekadzie współpracę międzynarodową Pracownia podjęła na trzech płaszczyznach badawczo-projektowych.
Uczestnictwo w programach badawczych dotyczących przede wszystkim diagnostyki i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich, realizacja programów europejskich Piątego Programu Ramowego oraz projektów COST. W ramach tej współpracy pracownicy Zakładu (Pracowni) uczestniczyli w projekcie Nowoczesne i Przyjazne Środowisku Materiały dla Budownictwa Komunikacyjnego – SAMARIS oraz Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola – SAMCO. Oba te programy zakończone zostaną w roku 2005. Natomiast ukończony został projekt COST 345 - Metody oceny drogowych obiektów inżynierskich. Raport końcowy stanowi cenne źródło wiedzy na temat metod oceny stanu konstrukcji stosowanych w krajach europejskich oraz kompendium wiedzy na temat próbnych obciążeń mostów. Wygłoszenie szeregu referatów na konferencjach międzynarodowych, z ostatnio wygłoszonym referatem pod tytułem „Monitoring of the new bridge assembling technology” na konferencji IABMAS w Kyoto /Japonia/ zamyka listę aktywnego uczestnictwa w konferencjach o charakterze międzynarodowym w kraju i zagranicą.

Działalność w sferze normalizacyjnej, tzn. uczestniczenie w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego zadaniem jest wprowadzenie norm europejskich do normalnej praktyki inżynierskiej – przetłumaczenie i adaptacja wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla projektantów. Dr inż. Marek Łagoda jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Komitecie Normalizacyjnym (CEN), opracowującym europejskie normy konstrukcyjne (Eurokody), które w niedługim czasie staną się podstawowymi dokumentami do projektowania konstrukcji w Europie. Przedmiotem zainteresowania pozostają przede wszystkim Eurokody z dziedziny mostów stalowych i zespolonych.
Współpraca, można by ją nazwać przygraniczna, kiedy to podejmowano prace wraz z naukowcami i inżynierami z krajów ościennych. Przykładami tej współpracy mogą być wspólne z akademikami z uczelni kijowskich badania podczas próbnego obciążenia mostu granicznego przez Bug w Drohiczynie czy projekt przebudowy mostu na przejściu granicznym z Czechami w miejscowości Trzebina.
Pracownicy obu jednostek instytutowych są indywidualnymi członkami organizacji międzynarodowych takich jak IABSE – Stowarzyszenie Inżynierów Mostowych i Konstrukcyjnych, IABMAS – Stowarzyszenie na Rzecz Utrzymania i Bezpieczeństwa Mostów, oraz IIFC – Międzynarodowego Instytutu Konstrukcji Kompozytowych.


 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Prace PDF Print
There are no translations available.

Rok 2015

 1. Wykonanie próbnego obciążenia obiektów WK-36/1, WK-36/2, WK-36/3 i WK-36/4 wraz z wykonaniem projektów, montażem i demontażem czujników pomiarowych i aparatury oraz opracowaniem wyników w zakresie zgodnym z SST wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Kamieniu wraz z opracowaniem sprawozdania wstępnego i końcowego. Zleceniodawca: Energopol S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie projektów próbnych obciążeń statycznych oraz wykonanie próbnych obciążeń statycznych obiektów (km 60,868/60,871, km 62,238, km 63,728, km 64,338/64,343 oraz km 62,605/62,607) linii nr 4 CMK – tor nr 1 i tor nr 2. Zleceniodawca: POLWAR S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie pomiarów podczas próbnego obciążenia obiektu badawczego wykonanego w ramach projektu FOBRIDGE. Zleceniodawca: AKProjekt Andrzej Kozakiewicz. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni południowej Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie wraz z analizą i opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 19 obiektów inżynieryjnych(w km 15,593; 17,635; 22,044; 38,290; 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 62,238; 63,728; 60,868/60,871; 62,605/62,607; 64,338/64,343; 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 78,835) na szlakach Korytów-Szeligi, Szeligi-Biała Rawska oraz Strzałki-Idzikowice realizowanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 7. Opracowanie projektów próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnych obciążeń obiektów 9T i 9T (a) w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki – jezdnia prawa obiektu 9T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 8. Wykonanie projektu oraz wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu 51T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 9. Wykonanie projektów oraz wykonanie próbnych obciążeń statycznego i dynamicznego obiektów 5T i 6T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 10. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń i przekazanie sprawozdań końcowych dla 6-ciu obiektów (w km 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 38,290) - tor nr 2 szlak Szeligi - Biała Rawska linia nr 4 CMK. Zleceniodawca: Construcciones y Obras Ayasa Oddział w Polsce. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 11. Wykonanie projektu wraz z przeprowadzeniem badań i opracowaniem wyników końcowych próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Bilfinger Infrastructure S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 12. Projekt MODO – Projekt realizowany w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B dla NCBiR pt. „Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych”. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek


Rok 2014

 1. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 19 obiektów inżynieryjnych(w km 15,593; 17,635; 22,044; 38,290; 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 62,238; 63,728; 60,868/60,871; 62,605/62,607; 64,338/64,343; 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 78,835) na szlakach Korytów-Szeligi, Szeligi-Biała Rawska oraz Strzałki-Idzikowice realizowanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń konstrukcji w km 15,593 i w km 22,044. Zleceniodawca: Eneo-Nord Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WS-4.1, WS-4.2, WD-4.3, MS-4.14, WS-4.16 i WS-4.17 realizowanych w ramach inwestycji "Budowa drogi S8 odcinek węzeł Walichnowy Wrocław, odc. 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Płd. wraz z węzłem) wraz ze sprawozdaniami końcowymi z badań. Zleceniodawca: Aspekt Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 4. Opracowanie projektu próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnego obciążenia obiektu 29T w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, etap II. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 5. Opracowanie projektów próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnych obciążeń obiektów 9T i 9T (a) w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, etap II. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia statycznego przejścia podziemnego dla pieszych na stacji Prabuty km 242,260 w ramach LCS Malbork. Etap II i III. Zleceniodawca: Trakcja S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń i przekazanie sprawozdań końcowych dla 6-ciu obiektów (w km 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 38,290) - tor nr 1 szlak Szeligi - Biała Rawska linia nr 4 CMK. Zleceniodawca: Construcciones y Obras Ayasa Oddział w Polsce. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 8. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni północnej Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie wraz z analizą i opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 9. Wykonanie analizy dynamicznej konstrukcji wiaduktu w km 26,571 na szlaku Szeligi – Biała Rawska, linii kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek

Rok 2013

 1. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego 207-354 dla LCS Iława. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export – Pribex. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Ocena stanu technicznego i nośności wiaduktu w ciągu ul. Towarowej w Olsztynie. Zleceniodawca: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w km 11+704 drogi krajowej nr 86 w m. Będzin Grodziec. Zleceniodawca: Banimex Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 4. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów w km 2+368 oraz 2+571 drogi krajowej nr 86. Zleceniodawca: Banimex Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WA-46, WA-45, WA-47 oraz WL-43 węzła Marynarska w Warszawie. Zleceniodawca: IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia przejścia dla pieszych w km 242,260 linii E65 na stacji Prabuty. Etap. I. Zleceniodawca: Trakcja S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Badanie stropów żelbetowych polegające na przeprowadzeniu próbnego obciążenia na podstawie, którego wydano opinię techniczną odnośnie wpływu zarysowań na projektowaną nośność oraz na parametry użytkowe. Zleceniodawca: Budimex S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek

Rok 2012

 1. Wykonanie badań napowietrznego przekroczenia gazociągiem DN500 rzeki Wieprz w m. Kośmin – ETAP III (ostatni) Kierownik pracy:  dr inż. Tomasz Wierzbicki, współpraca - Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 2. Ekspertyza dotycząca zamocowania nożycowej zlokalizowanej na poziomie B2 – sekcja 10 ma budowie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie Kierownik pracy:  mgr inż. Paweł Nurek
 3. Wykonanie badań dynamicznych obiektów inżynieryjnych na szlaku Grodzisk Mazowiecki - Korytów w km 4,238; 5,955; 7,125; 8,179/8,196; 9,523; 10,325; 11,935; 12,937 Kierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, Koordynator prof. dr inż. Juliusz Cieśla, współpraca Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 4. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów M1, M2 i M3 Mostu Północnego w Warszawie – ETAP II (ostatni) – obiekt  M1Kierownik badań:  dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WL-43, WA-45 i WA-47 Węzła Marynarska w WarszawieKierownik badań:  dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską – ostatni obiekt WD-65Kierownik badań:  dr inż. Piotr Olaszek
 7. Opracowanie projektu i wykonanie próbnych obciążeń obiektu 207-354 dla LCS Iława Kierownik badań:  dr inż. Tomasz Wierzbicki
 8. Opracowanie projektów i wykonanie próbnych obciążeń obiektów 3-ch wiaduktów na obszarze LCS Nasielsk Kierownik badań: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 9. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez rzekę Utratę w m. Pass Kierownik badań: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 10. Wykonanie próbnych obciążeń 2-ch wiaduktów dla zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Włocławek”Kierownik badań: mgr inż. Małgorzata Mazanek, dr inż. Tomasz Wierzbicki
 11. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych  5 szt. obiektów inżynieryjnych  na linii nr 64 odcinek Kozłów – Starzyny Kierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, Koordynator prof. dr inż. Juliusz Cieśla, współpraca Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 12. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 2 szt. obiektów inżynieryjnych na odcinku Szeligi – Idzikowice Kierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, Koordynator prof. dr inż. Juliusz Cieśla, współpraca Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 13. Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego obiektu M1 Mostu Północnego w Warszawie Kierownik badań:  dr inż. Piotr Olaszek
 14. Opracowanie projektów i wykonanie próbnych obciążeń 2-ch mostów przez rzekę Czarna Przemsza w m. Wojkowice Kościelne Kierownik badań: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 15. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w m. Będzin – Grodziec Kierownik badań: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 16. Obliczeniowa i doświadczalna analiza wpływu parametrów technicznych konstrukcji na charakter dynamicznej pracy konstrukcji  (etap I) Kierownik pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 17. Zalecenia IBDiM udzielania aprobat technicznych nr Z/2012-02-014 „Konstrukcje  wsporcze (bramy, słupy)(stalowe, aluminiowe) do pionowych  znaków  drogowych, sygnalizatorów, urządzeń  rejestracji  ruchu, urządzeń  zasilających, oświetlenia, sieci i trakcjiKierownik pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 18. Kryteria kształtowania konstrukcji mostowych ze stali HPS, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń spawanych stali trudno rdzewiejącychKierownik pracy: dr inż. Tomasz Wierzbicki


Rok 2011

 1. Badaniastatyczne i dynamiczne  konstrukcji schodów kaskadowych Stadionu Narodowego w Warszawie,po ich obudowaniu konstrukcją stalową. Przedmiotem badań była konstrukcja schodów w osi 410 wybrana do badań na podstawie decyzji nadzoru inwestorskiego ze względu na możliwość porównania wyników badań z wynikami badań tej konstrukcji, przeprowadzonych we wrześniu 2010 r., przed ich obudowaniem konstrukcją stalową, oraz  dwie konstrukcje schodów w osi 560 i 600po ich obudowaniu konstrukcją stalowąKierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, koordynator prof. dr hab. inż. B. Rymsza, współpraca TM-1
 2. Wykonanie badań dynamicznych obiektów inżynieryjnych na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Płn. linii nr 4 CMK szt.7Kierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, koordynator  prof. dr inż. Juliusz Cieśla, współpraca Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 3. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w SandomierzuKierownik badań dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. ModlińskąKierownik badań dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów M2 i M3 Mostu Północnego w WarszawieKierownik badań dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie badań napowietrznego przekroczenia gazociągiem DN500 rzeki Wieprz w m. Kośmin koordynator mgr inż. Tomasz Wierzbicki, współpraca Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 7. Opracowanie opinii technicznej oraz wykonanie badań wpływu pracy zagęszczarek na konstrukcję  schodów kaskadowych Stadionu Narodowego w WarszawieKierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, koordynator prof. dr hab. inż.B. Rymsza
 8. Wykonanie badań dynamicznych obiektów inżynieryjnych 5 sztuk na szlakuGrodzisk Mazowiecki – Korytów Etap .1 Kierownik badań dr inż. Piotr Olaszek, koordynator prof. dr inż. Juliusz Cieśla, współpraca Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”
 9. Testowanie metod pomiarowychdo monitorowania konstrukcji mostowychKierownik tematu dr inż. Piotr Olaszek,
 10. Quasi-statyczne i dynamiczne metody badań konstrukcji mostowychKierownik tematu dr inż. Piotr Olaszek,
 11. Kryteria kształtowania konstrukcji mostowych ze stali HPS, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń spawanych stali trudno rdzewiejących (przygotowanie rozprawy doktorskiej T. Wierzbicki pod kierunkiem prof. Marka Łagody)

Rok 2010

 1. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w Legionowie. Zleceniodawca: Bilfinger Berger Polska S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 2. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia mostu drogowego przez Kanał Notecki w m. Gorzany. Zleceniodawca: Firma GOTOWSKI. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 3. Wykonanie próbnego obciążenia obiektu M-2 – „Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu DK nr 4 Jędrzychowice – Korczowa”. Zleceniodawca: Hemex – Budownictwo, Płock. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 4. Wykonanie próbnego obciążenia obiektów dla zadania „Budowa obwodnicy Gołdapi w ciągu DK nr 65”. Zleceniodawca: Bilfinger Berger Budownictwo. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 5. Wykonanie próbnego obciążenia mostu MG-1 na obwodnicy Piły. Zleceniodawca: GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i
 6. Przemysłowe, Sp. z o.o.. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 7. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. Zleceniodawca: GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, Sp. z o.o.. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 8. Wykonanie próbnego obciążenia mostu w m. Waliły. Zleceniodawca: Akcine Bendrove „Kauno Tiltai”. Prowadząca temat:mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 9. Wykonania badań:1) pod obciążeniem od ciężaru własnego  betonowanej płyty spocznika 2) pod obciążeniem  próbnym płyty spocznika -  ciągu schodowego w osi 410 Stadionu Narodowego w Warszawie. Zleceniodawca: Alpine Construction Polska, Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Hydrobudową Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Prowadzący temat: prof. dr hab.  inż.  Barbara  Rymsza, współpraca TM-6 - dr inż. Piotr Olaszek, współpraca TM-2 – mgr inż. Paweł Nurek
 10. Wykonanie badań dynamicznych obiektów inżynieryjnych na szlaku Włoszczowa Płn. – Knapówka linii nr 4 CMK szt.5 w km 156,813; 157,868; 159,253; 159,458; 159,992. Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prowadzący temat: Koordynator prof. dr inż. Juliusz Cieśla, współpraca TM-6 – dr inż. Piotr Olaszek, Ośrodek Badań Mostów „Filia Kielce”.
 11. „Opracowanie metody ciągłego monitorowania pracy konstrukcji mostowych w czasie ich budowy i eksploatacji”.  Kierownik Projektu: dr inż. Piotr Olaszek.


Rok 2009

 1. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WD19 i WD8 dla zadania przebudowa drogi S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia. Zleceniodawca: GDDKiA Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 2. Wykonanie próbnych obciążeń 9-ciu obiektów wybudowanych na drodze S7, odcinek Grójec – Białobrzegi. Zleceniodawca: IMB Podbeskidzie Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 3. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w Legionowie. Zleceniodawca: Bilfinger Berger Polska S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 4. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia mostu drogowego przez Kanał Notecki w m. Gorzany. Zleceniodawca: Firma GOTOWSKI. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.


Rok 2008

 1. Opracowanie „Zaleceń dotyczących wykonywania próbnych obciążeń obiektów mostowych”. Zleceniodawca: GDDKiA. Prowadzący temat: doc. dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. PL, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 2. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w ciągu trasy W-Z w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Firma GOTOWSKI. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnych obciążeń ustrojów niosących obiektów WD7, WS3, WD10, WD11 i MS8 na obwodnicy Wyszkowa. Zleceniodawca: GDDKiA Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie próbnego obciążenia mostu drogowego przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Firma GOTOWSKI. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 5. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń obiektów MS-2 i MD-3 na obwodnicy Płońska.. Zleceniodawca: PBL Mazowieckie Mosty. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 6. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia obiektu WK-3 w m. Wasilków. Zleceniodawca: STRABAG, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.


Rok 2007

 1. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń estakad OE-3, OE-4 i OE-7 na budowie Trasy Siekierkowskiej, odcinek Bora Komorowskiego – Płowiecka w Warszawie. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr     Olaszek.
 2. Wykonanie pomiarów i badań wraz z opracowaniem wyników próbnego obciążenia mostu tymczasowego przez Narew w Żóltkach. Zleceniodawca: GDDKiA Białystok. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 3. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń obiektów WGP-5, MGP-7, WD-7a i WGP-10 w ramach przebudowy drogi nr 50 Grójec – Mińsk Mazowiecki. Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie projektu oraz próbnych obciążeń estakad południowej i północnej nad Rondem Starzyńskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Mosty Łódź S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 5. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń estakad wschodniej i zachodniej w ciągu ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Zleceniodawca: PPRM, Oddział Poznań. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 6. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia mostu przez Pisę w Morgownikach. Zleceniodawca: GDDKiA Białystok. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.


Rok 2006

 1. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń sekcji T1, T2 i T3 przejścia podziemnego pod torami PKP na stacji Mińsk Mazowiecki. Zleceniodawca: SKANSKA S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 2. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń estakady oraz kładek dla pieszych nad ulicą Marynarską i ul. Rzymowskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 3. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WD157, 158, 159, 163 oraz WA160 i 160A autostrady A2, odcinek Konin – Koło. Zleceniodawca: Mostar, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 4. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń 18-tu obiektów autostrady A2, odcinek Wartkowice – Emilia. Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.


Rok 2005

 1. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ciągu ul. Żelaznej nad torami PKP i WKD w Warszawie. Zleceniodawca: Polimex-Mostostal Siedlce S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 2. Wykonanie próbnego obciążenia mostu Pomorskiego w Bydgoszczy. Zleceniodawca: MITEX S.A. Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 3. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Potok Muszynka w Muszynie. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie.Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 4. Prowadzenie standardowych pomiarów podczas próbnego obciążenia mostu dojazdowego przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: PRM Mosty - Łódź S.A.Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 5. Analiza metod badań i opracowanie zaleceń dotyczących wykonywania próbnych obciążeń konstrukcji mostowych. Zleceniodawca: GDDKiA. Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek.
 6. Wykonanie badań stwierdzających przyczyny wypiętrzenia słupków poręczy aluminiowych oraz opracowanie sposobu naprawy - Most Siekierkowski. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Wykonanie obliczeń słupka barieroporęczy do mocowania ekranów. Zleceniodawca: Duhen - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 8. Wykonanie badań laboratoryjnych  konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 9. Nowoczesne i Przyjazne Środowisku Materiały dla Budownictwa Komunikacyjnego. Zleceniodawca: Komisja Europejska, Komitet Badań Naukowych.Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek.
 10. Opracowanie 18 projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych budowanej autostrady A2 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń. Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.


Rok 2004

 1. Wykonanie próbnego obciążenia wraz z opracowaniem projektu próbnego obciążenia wiaduktu w Mszczonowie. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział w Warszawie. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 2. Wykonanie próbnego obciążenia wraz z opracowaniem projektu próbnego obciążenia wiaduktu WK-1 w Olsztynie. Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 3. Wykonanie projektów i próbnych obciążeń 8-miu obiektów mostowych autostrady A-4, odcinek Sośnica - Wirek. Zleceniodawca: Strabag AG S.A. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 4. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Gwdę w Pile. Zleceniodawca: Urząd Miasta Piły. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 5. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w Toruniu. Zleceniodawca: Budimex Dromex. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 6. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu kolejowego KD-66 we Włocławku. Zleceniodawca: Polbud Pomorze, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 7. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Zalew Zegrzyński w Zegrzu. Zleceniodawca: WPM "Mosty". Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 8. Monitoring konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie montażu mostu przez Wisłę w Płocku. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.


Wykaz badań konstrukcji mostowych wykonywanych przez Pracownię Konstrukcji i Badań Mostów w latach 1996-2003:


Rok 2003

 1. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów: WD-26, 2WD-27 - nitka prawa i lewa i WD-28. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Kraków. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 2. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską w Warszawie. Zleceniodawca: Jarstal, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 3. Wykonanie próbnego obciążenia mostu Zamkowego w Rzeszowie. Zleceniodawca: Gmina Miasto Rzeszów. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 4. Wykonanie próbnego obciążenia mostu w Zegrzu. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 5. Wykonanie projektów i próbnych obciążeń estakad CE-1, CE-2 i CE-3 Węzła Czerniakowska w Warszawie. Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 6. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Obornickiej w Poznaniu. Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 7. Wykonanie obliczeń barier i poręczy dla potrzeb aprobaty IBDiM. Zleceniodawca: KPRM - Konstrukcje i Wyposażenie Mostów. Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek.
 8. Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad Rondem Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Zleceniodawca: Warbud SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 9. Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad Rondem Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Zleceniodawca: Budexport Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 10. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Pabianicką w Łodzi. Zleceniodawca: PRM „Mosty-Łódź". Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 11. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad PKP w ul. Grójeckiej w Warszawie Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 12. Wykonanie naukowych usług-badań eksploatacyjnych mostu DMS-65 w Kieżmarku. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział w Gdańsku. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.
 13. Wykonanie próbnego obciążenia dwóch wiaduktów nad PKP w Ostrowi Mazowieckiej. Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 14. Określenie zdolności eksploatacyjnych wiaduktu nad torami PKP do ZUSOK w Warszawie. Zleceniodawca: WPM Mosty SA. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek.
 15. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w Dorohuczy. Zleceniodawca: PBM Lubartów. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński.


Rok 2002

 1. Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Kasprzaka i próbnego obciążenia estakady nr 2 przy ul. Grobla w Gorzowie. Zleceniodawca: Z. MARCINIAK SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
 2. Wykonanie próbnego obciążenia Mostu Siekierkowskiego. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 3. Wykonanie pomiarów próbnego obciążenia wiaduktu WD-22 nad autostradą A4 w Krakowie. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kraków. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 4. Wykonanie próbnego obciążenia żelbetowej płyty tymczasowego przejazdu przez wiadukt nad torami PKP w Al. Jerozolimskich w W-wie. Zleceniodawca: WPM „Mosty" SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 5. Wykonanie projektu i próbnego obciążenia segmentu A wiaduktu kolejowego w ramach „Węzła Zachodniego" w Bydgoszczy. Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
 6. Wykonanie próbnego obciążenia mostu M-1 przez Regalicę w Szczecinie. Zleceniodawca: Gmina Miasto Szczecin. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 7. Wykonanie próbnego obciążenia zachodniego mostu drogowego nad wejściem do Portu Praskiego w ul. Wybrzeże Szczecińskie w W-wie. Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 8. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Sielskiej w Ostrowii Maz. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 9. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Różańskiej w Ostrowii Maz. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Warszawa. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 10. Wykonanie projektu i próbnego obciążenia mostu przez Bug w Dorohusku. Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
 11. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Rabę w Chełmie i obiektów WD17, 2MA18, WD19a, WD23 nad autostradą A4.Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kraków. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 12. Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w Bytowie. Zleceniodawca: PPRM Oddział Gdańsk Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. A. Wrzesiński, dr inż. Piotr Olaszek.
 13. Wykonanie obliczeń barier i bariero-poręczy. Zleceniodawca: Inter Metal, Sp. z o.o. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. M. Mazanek.
 14. Wykonanie obliczeń barier i bariero-poręczy. Zleceniodawca: P.W. Duhen. Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. M. Mazanek.
 15. Wykonanie próbnych obciążeń estakady TE-1, TE-2 i wiaduktu TW-3 w ciągu Trasy Siekierkowskiej w W-wie. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 16. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni płn wiaduktu nad PKP w ciągu ul. Górczewskiej. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 17. Opracowanie Instrukcji Obsługi Mostu Siekierkowskiego. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA.Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek.
 18. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską w W-wie. Zleceniodawca: Jarstal. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 19. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu WD14 nad autostradą A2 – obwodnica Poznania. Zleceniodawca: Hermann Kirchner Polska. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
 20. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez San w Ulanowie. Zleceniodawca: KPRM Skanska SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
 21. Procedury oceny drogowych obiektów inżynierskich.  Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych, IBDiM. Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek, doc. dr inż. Juliusz Cieśla.
 22. Opracowanie systemu pomiaru naprężeń przy użyciu czujników tensometrycznych wielokrotnego zastosowania - etap I. Zleceniodawca: IBDiM. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 23. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Biebrzę w Osowcu. Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż.A. Wrzesiński.
 24. Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu tymczasowego (most MS-54) w ul. Grójeckiej w W-wie. Zleceniodawca: KPRM Skanska SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński.
 25. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Kanał Zegrze w m. Rembelszczyzna.Zleceniodawca: WPM „Mosty" SA. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 26. Wykonanie próbnego obciążenia mostu Zamkowego w Rzeszowie. Zleceniodawca: Gmina Miasto Rzeszów. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.
 27. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego (przy ul. Sokołowskiej) nad ul. Górczewską w W-wie. Zleceniodawca: Jarstal. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek.


Rok 2001

 1. Analiza możliwości pomiaru rzeczywistych obciążeń konstrukcji mostowych   Zleceniodawca: IBDiMProwadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 2. Nowy system modelowania i obliczania konstrukcji mostowych Zleceniodawca: IBDiM Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 3. Przeprowadzenie badań podczas próbnego obciążenia nitki zachodniej estakady w ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia. Zleceniodawca: Budimex Unibud SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 4. Monitorowanie procesu nasuwania konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SAProwadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnego obciążenia mostu nad wejściem do Portu Praskiego w Warszawie. Zleceniodawca: ZBM, Inwestor Zastępczy Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w Kośminie. Zleceniodawca: KPRM SA - Oddział SandomierzProwadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 7. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia mostu przez Pilicę w Warce. Zleceniodawca: MZDW WarszawaProwadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 8. Wykonanie całości robót próbnego obciążenia mostu Siekierkowskiego w Warszawie Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
 9. Wykonanie pomiarów próbnego obciążenia wiaduktu WD-20 nad autostradą A-4 w Krakowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowo-Wschodni Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek


Rok 2000


 1. Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń obiektów w Gorzowie Wlkp.  Zleceniodawca: Z.MARCINIAK Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
 2. Wykonanie próbnego obciążenia filara mostu przez Łęg w m. Spie wraz z opracowaniem roboczego projektu próbnego obciążenia. Zleceniodawca: PBM Lubartów Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Stanisław Wierzbicki,  mgr inż. Andrzej Wrzesiński
 3. Wykonanie próbnych obciążeń wraz z projektami dla mostu przez kanał między jeziorami w Klonowicy k/Augustowa i mostu przez Bliznę w m. Szczebra. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
 4. Obsługa naukowa próbnego obciążenia wiaduktów nad ul. Obozową i nad torami PKP w Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Zleceniodawca: ZBM 1 Warszawa Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie badań podczas próbnego obciążenia dwóch nitek estakady w ciągu ul. Prymasa Tysiaclecia pomiędzy ulicami Wolską i Kasprzaka w Warszawie. Zleceniodawca: Budimex Unibud SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Narew w Łomży wraz z oceną stopnia  sprężęnia konstrukcji. Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA Prowadzący temat: doc. dr Juliusz Cieśla, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
 7. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Brdę w Bydgoszczy w ciągu Trasy Nowołęczyckiej. Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 8. Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad ul. Wołoską w Warszawie. Zleceniodawca: Mostostal Stalowa Wola Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
 9. Wykonanie próbnego obciążenia mostu objazdowego MS-54 przez Wieprz w m. Kośmin. Zleceniodawca: KPRM Oddział  Sandomierz Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 10. Próbne obciążenie mostu przez Kanał Żerań-Zegrze w Warszawie. Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 11. Wykonanie próbnego obciążenia tunelu w Białymstoku Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 12. Wykonanie próbnego obciążenia nitki wschodniej  estakady w Al. Prymasa  Tysiąclecia w Warszawie. Zleceniodawca: Budimex Unibud SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 13. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Supraśl w m. Wasilków. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 14. Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Politechnika Wrocławska Prowadzący temat: dr inż. Piotr OlaszekRok 1999

 1. Wykonanie pomiarów przemieszczeń metodą komputerowo-wizyjną, pod  obciążeniem dynamicznym, w wybranych punktach konstrukcji wantowej obiektu  mostowego w Sieradzu. Zleceniodawca: Politechnika Wrocławska Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 2. Opracowanie dokumentacji i wykonanie próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad Kanałem Bystrym w Augustowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż Andrzej Wrzesiński
 3. Określenie nośności wiaduktu w Pruszkowie na podstawie próbnego obciążenia.  Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie badań podczas próbnego obciążenia wiaduktów nad skrzyżowaniem drogi krajowej nr 8 z drogami dojazdowymi do „IKEA" i „Casino".Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódż SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnego obciążenia mostu po odnowie przez San w Huzelach w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Baligród-Cisna. Zleceniodawca: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia na wiadukcie wschodnim i zachodnim, moście stalowym, estakadzie oraz wiadukcie w  Gorzowie Wlkp. Zleceniodawca: Z. Marciniak SA Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
 7. Wykonanie próbnego obciążenia wyremontowanego mostu przez Narew w Pułtusku. Zleceniodawca: PPRM SA Oddział Włocławek Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
 8. Opracowanie dokumentacji i wykonanie próbnego obciążenia mostu i kładki dla  pieszych nad Kanałem Augustowskim w Augustowie. Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński


Rok 1998

 1. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i opracowanie wyników oraz sprawozdania z  próbnego obciążenia mostu przez Kanał Bystry w Augustowie, po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji mostu taśmami i matami kompozytowymi. Zleceniodawca: DODP Białystok Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 2. Opracowanie dokumentacji, wykonanie i opracowanie wyników i sprawozdania z próbnego obciążenia mostów przez Kanał Augustowski i rzekę Nettę w m.  Białobrzegi. Zleceniodawca: DODP Białystok Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 3. Nadzór naukowy nad realizacją wzmocnienia taśmami i matami węglowymi firmy  SIKA mostu przez Kanał Bystry w Augustowie. Zleceniodawca: DODP Białystok  Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 4. Wykonanie próbnego obciążenia mostu Gdańskiego i wiaduktu po wykonanym remoncie. Zleceniodawca: ZDM Warszawa Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 5. Obsługa naukowo-badawcza wraz z opracowaniem wyników próbnego obciążenia wiaduktów w ciągu Trasy AK nad ul. Broniewskiego. Zleceniodawca: ZDM Warszawa Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu nr 3 na obwodnicy Radzymina. Zleceniodawca: DODP Warszawa Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 7. Wykonanie badań pod próbnym obciążeniem oraz opracowanie wyników próbnego  obciążenia mostu przez Wieprz w m. Borowa. Zleceniodawca: PBM Lubartów Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 8. Badania wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Lublin w ciągu drogi krajowej nr 822. Zleceniodawca: DODP Lublin Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek


Rok 1997

 1. Wykonanie próbnego obciążenia mostu kolejowego przez Słudwię w Łowiczu. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
 2. Ekspertyza mostu w km 82+678 tor nr 1 linii Włoszczowice-Chmielów.  Zleceniodawca: PKP Oddział Mostowy, Skarżysko-Kamienna Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
 3. Wykonanie badań oraz projektów próbnych obciążeń mostów kolejowych na linii  Kunowice-Terespol. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa Prowadzący temat: dr inż. P. OlaszekRok 1996


 1. Zastosowanie penetroradaru do diagnostyki obiektów mostowych. Zleceniodawca: PPRSD Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
 2. Wykonanie badań betonu i pracy konstrukcji podczas eksploatacji obiektów w  Bydgoszczy. Zleceniodawca: ZDMiK Bydgoszcz Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, dr inż. P. Olaszek, mgr inż. M. Skawiński
 3. Oszacowanie nośności wiaduktu w Lublinie na podstawie próbnego obciążenia. Zleceniodawca: Z. MARCINIAK SA - Gorzów Wlkp. Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, dr inż. M. Łagoda
 4. Badania podczas próbnych obciążeń obiektów południowej nitki Trasy Zamkowej w Szczecinie. Nadzór nad wykonaniem izolacji na moście stalowym przez rzekę Parnicę. Zleceniodawca: INTOP Szczecin Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Giergowicz
 5. Pełnienie nadzoru nad remontem mostu przez San w Dynowie oraz wykonanie projektu próbnego obciążenia. Zleceniodawca: WDDM Przemyśl Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
 6. Określenie nośności mostów w Sadownem na podstawie próbnego obciążenia. Zleceniodawca: PBL Mazowieckie Mosty, Mińsk Mazowiecki Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P.Olaszek,
 7. Ekspertyza techniczna mostu przez San w Ulanowie. Zleceniodawca: DODP Lublin Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek
 8. Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia mostu kolejowego przez Bzurę w Łowiczu. Zleceniodawca: Mostostal Warszawa Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 7 of 9