IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Polowe Laboratorium Badań Pali - Ważniejsze Osiągnięcia - Naprężenia PDF Print

There are no translations available.

Naprężenia podstaw pali za pomocą iniekcji cementowych.

Istota zabiegu podstaw iniekcji pali

Podstawowym celem stosowania zabiegów jest takie wzmocnienie podłoża pod podstawą pala, aby jego opór był wzbudzany już przy niewielkich osiadaniach, podobnie jak opór pobocznicy. Wynikiem zabiegu może być zagęszczenie lub zeskalenie rozluźnionego gruntu w podłożu. Schemat sił podczas iniekcji i w czasie obciążenia pala przedstawia rys. 1.
Zakład Fundamentowania wdrożył i sprawdził w praktyce rozwiązanie, które eliminuje potrzebę stosowania specjalnej komory zastrzykowej. Umożliwia ono zarazem łatwe, wielokrotne powtarzanie zastrzyku i skuteczne naprężenie podłoża fundamentu. Polega ono na wbudowaniu w pal instalacji z rurek zastrzyko­wych, których końce są wyprowadzone ponad głowicę pala. W dolnej części rurka (2) ma otwory osłonięte zaworami opaskowymi (4), (Rys. 2).

Rys. 1. Siły działające na pal:

a) podczas zastrzyku,
b) pod obciążeniem podstaw pali

Rys. 2. Schemat instalacji do iniekcji

Odcinek rurki na dnie otworu osłania się poziomą elastyczną przeponą (5), która oddziela ją od układanego betonu pala (1). Iniekt (6) pod podstawę można tłoczyć w dowolnym czasie po zabetonowaniu pala, w jednej lub kilku fazach, aż do uzyskania wymaganego ciśnienia, co zasadniczo różni go od innych sposobów. W związku z tym iniekcja jest prowadzona bezpośrednio do podłoża gruntowego (3) pod elastyczną przeponą, która stanowi uprzywilejowaną drogę dla zaczynu cementowego. W wyniku iniekcji następuje ściśnięcie rozluźnionego podłoża. Opisany powyżej sposób wykonania iniekcji jest chroniony patentem nr 172055. Taki system gwarantuje uzyskanie założonych parametrów, co nie zawsze jest możliwe do uzyskania innymi metodami. Dodatkowym pozytywnym efektem jest wzrost nośności pobocznicy wskutek lepszego jej zespolenia z gruntem przez zaczyn cementowy, który penetruje wzdłuż pobocznicy.


Zastosowanie iniekcji podłoża pod podstawami pali zwiększa ich nośność, redukuje osiadania, zapewnia równomierność osiadań fundamentu i zapewnia niezawodność posadowienia. Spełnia tym samym wymagania stawiane współczesnym technikom fundamentowania tj. efektywność ekonomiczną i niezawodność posadowienia budowli.

Efekty zwiększenia nośności podstaw pali, omawianą metodą zostały potwierdzone przez wyniki badań wielu pali. Przy koszcie zabiegu odpowiadającym cenie od 1 do 3 m pala, uzyskuje się zwiększenie użytkowej nośności pala o 20 do 50%. Dodatkową korzyścią jest wzrost bezpieczeństwa posadowie­nia, uzyskiwa­ny dzięki pośredniemu sprawdzeniu
nośności pobocznicy każdego pala w wyniku obserwacji jego uniesienia w czasie iniekcji, co pozwala wykryć pale niewłaściwie wykonane. Zabiegi powodują także ujednolicenie podatności wszystkich pali w fundamencie, co eliminuje siły wewnętrzne w konstrukcji, wywołane różnicami osiadania pali.


W latach 1998 - 2002 zastosowano omawiany sposób iniekcji przy wykonawstwie ok. 1500 szt. pali wielkośrednicowych f 1000 - 1500 mm na 30 budowach, w tym na największych obiektach mostowych. Lista obiektów jest następująca: Stadion Śląski, Warszawa - Pylony Mostu Siekierkowskiego, Warszawa - Centrum Dyspozycyjne KDG, Gdańsk - Wiadukt Trasy Sucharskiego, Warszawa - Most nad Kanałem Praskim, Szczecin - Most przez Parnicę, Mosty obwodnicy Krakowa, Warszawa - Węzeł Miedzeszyński, Warszawa - Węzeł Czerniakowski, Most przez Pilicę w Białobrzegach, Most w Zegrzu, Wiadukt kolejowy nad ul. Bocheńskiego w Katowicach, Most Świętokrzyski w Warszawie, Most Nowocłowy w Szczecinie, Tunel pod torami PKP w Białymstoku, Most przez rzekę Pasłękę k/Braniewa, Hotel Hyatt Regency w Warszawie.

Przykładowe efekty ekonomiczne uzyskane poprzez zastosowanie metody to:
  • Most Siekierkowski - ok. 3.200.000,00 zł,
  • Most Świętokrzyski - ok. 1.495.000,00 zł,
  • Hotel Hyatt Regency - ok. 132.000,00 zł.